giải phương trình: 2x/ x+1 + 3(x+1)/x = 5 ( ”/” nghĩa là phần)

Question

giải phương trình:
2x/ x+1 + 3(x+1)/x = 5
( ”/” nghĩa là phần)

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-09-30T14:45:02+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T14:46:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `( 2x)/ (x+1) + (3(x+1))/x = 5`

  ⇔ `(2x)/(x+1)+3(1+1/x)=5`

  ⇔ `2x+3(1+1/x)(x+1)=5(x+1)`

  ⇔ `5x+6+3/x=5x+5`

  ⇔ `6+3/x=5`

  0
  2021-09-30T14:46:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(2x)/(x+1) + (3(x+1))/x = 5 (ĐKXĐ x \ne -1;0)`

  ⇔ `(2x^2)/(x(x+1)) + (3(x+1)^2)/(x(x+1)) = (5x(x+1))/(x(x+1))`

  ⇒ `2x^2 + 3(x^2 + 2x+1) = 5x^2 + 5x`

  ⇔ `2x^2 +3x^2 +6x+3 = 5x^2+5x`

  ⇔ `5x^2+6x – 5x^2 – 5x = -3`

  ⇔ `x = -3 (TMĐK)`

  Vậy `S = {-3}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )