Giải phương trình ; a (x-2 ) (2x-1 ) = 5 (x-2 ) b (3x – 5 ) ² – (9x ² – 3x ) = 4 c (2x+1 ) ² – 3x = ( 2x -3 ) ² – 5 d x ³ – 3x ² + 2x – 6 = 0 e (

Question

Giải phương trình ;
a (x-2 ) (2x-1 ) = 5 (x-2 )
b (3x – 5 ) ² – (9x ² – 3x ) = 4
c (2x+1 ) ² – 3x = ( 2x -3 ) ² – 5
d x ³ – 3x ² + 2x – 6 = 0
e ( x+2 ) ( 4 – x ) = x ²+ 4x +4

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-07-09T23:11:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:12:17+00:00

  Đáp án:

  a)S={2;3}

  b)S={7/9}

  c)S={3/13}

  d)S={3}

  e)S={-2;-1}

  Giải thích các bước giải:

   a) (x-2 ) (2x-1 ) = 5 (x-2 )

  <=> (x-2)(2x-1)-5(x-2)=0

  <=> (x-2)(2x-1-5)=0

  <=> (x-2)(2x-6)=0

  <=> x-2=0 hoặc 2x-6=0

  <=> x=2 hoặc 2x=6 

  <=> x=2 hoặc x=3

  Vậy:  tập nghiệm của phương trình là: S={2;3}

  b)(3x – 5 )²  – (9x ² – 3x ) = 4

  <=> 9x²-30x+25-9x²+3x=4

  <=> -27x+25=4

  <=> -27x= -21

  <=> x= 7/9

  Vậy: Tập nghiệm của phương trình là: S={7/9}

  c) (2x+1 ) ² – 3x = ( 2x -3 ) ² – 5

  <=> 4x²+4x+1-3x= 4x²-12x+9-5

  <=> 4x²+x-4x²+12x=4-1

  <=> 13x=3

  <=> x=3/13

  Vậy: Tập nghiệm của phương trình là: S={3/13}

  d)x ³ – 3x ² + 2x – 6 = 0

  <=> (x³-3x²)+(2x-6)=0

  <=> x².(x-3)+2.(x-3)=0

  <=> (x-3)(x²+2)=0

  <=> x-3=0 hoặc x²+2=0

  <=> x=3 hoặc x²=-2

  <=> x=3 hoặc x ko tồn tại

  Vậy: Tập nghiệm của phương trình là: S={3}

  e)( x+2 ) ( 4 – x ) = x ²+ 4x +4

  <=>(x+2)(4-x)= (x+2)²

  <=> (x+2)(4-x)-(x+2)²=0

  <=> (x+2)(4-x-x-2)=0

  <=> (x+2)(-2x-2)=0

  <=> x+2=0 hoặc -2x-2=0

  <=> x=-2 hoặc -2x=2

  <=> x=-2 hoặc x=-1

  Vậy: Tập nghiệm của phương trình là: S={-2;-1}

  Chúc bạn học tốt!!!

  0
  2021-07-09T23:12:57+00:00

  a, ( x-2).( 2x-1)= 5.( x-2)

  ⇔ 2x²-5x+2= 5x-10

  ⇔ 2x²-10x-12= 0

  ⇔ 2x²-12x+2x-12= 0

  ⇔ 2.( x-6).( x+1)= 0

  ⇔ x= 6 hoặc x= -1

  b, ( 3x-5)²-( 9x²-3x)= 4

  ⇔ 9x²-30x+25-9x²+3x= 4

  ⇔ -27x= -21

  ⇔ x= 7/9

  c, ( 2x+1)²-3x= ( 2x-3)²-5

  ⇔ 4x²+4x+1-3x= 4x²-12x+9-5

  ⇔ x+12x= 9-5-1

  ⇔ 13x= 3/13

  d, x³-3x²+2x-6= 0

  ⇔ x².( x-3)+2.( x-3)= 0

  ⇔ ( x-3).( x²+2)= 0

  ⇔ x-3= 0

  ⇔ x= 3

  e, ( x+2).( 4-x)= x²+4x+4

  ⇔ 2x-x²+8= x²+4x+4

  ⇔ 2x²-2x-4= 0

  ⇔ 2x²-4x+2x-4= 0

  ⇔ 2.( x-2).(x+1)= 0

  ⇔ x= 2 hoặc x= -1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )