Giải phương trình a, 4(x+2) – 1 = x-5 b, 2/x+1 – 1/x-2 = 3x -11/(x+1)(x-2) c, (x-2)(2x-1) = 5(x-2) Giải hộ tớ với ạ

Question

Giải phương trình
a, 4(x+2) – 1 = x-5
b, 2/x+1 – 1/x-2 = 3x -11/(x+1)(x-2)
c, (x-2)(2x-1) = 5(x-2)
Giải hộ tớ với ạ

in progress 0
Nevaeh 1 giờ 2021-09-07T10:35:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:36:29+00:00

  `a)4(x+2)-1=x-5`

  `<=>4x+8-1=x-5`

  `<=>3x=-12`

  `<=>x=-4`

  `b)2(x+1)-1/(x-2)=(3x-11)/((x+1)(x-2))`

  `=>2(x-2)-1(x+1)=3x-11`

  `<=>2x-4-x-1=3x-11`

  `<=>-2x=-6`

  `<=>x=3`

  `c)(x-2)(2x-1)=5(x-2)`

  `<=>(x-2)(2x-1)-5(x-2)=0`

  `<=>(x-2)(2x-1-5)=0`

  `<=>(x-2)(2x-6)=0`

  `<=>2(x-2)(x-3)=0`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=3\end{array} \right.\) 

  0
  2021-09-07T10:36:54+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   `a)4(x+2)-1=x-5`

  `⇔4x+8-1=x-5`

  `⇔4x+7=x-5`

  `⇔4x-x=-5-7`

  `⇔3x=-12`

  `⇔x=-4`

  Vậy `S=\{-4\}`

  `b)ĐKXĐ:x\ne -1;x\ne 2`

  `2/(x+1)-1/(x-2)=(3x-11)/((x+1)(x-2))`

  `⇔(2(x-2))/((x+1)(x-2))-(1(x+1))/((x-2)(x+1))=(3x-11)/((x+1)(x-2))`

  `⇒2(x-2)-(x+1)=3x-11`

  `⇔2x-4-x-1=3x-11`

  `⇔x-5=3x-11`

  `⇔3x-x=-5+11`

  `⇔2x=6`

  `⇔x=3(TM)`

  Vậy `S=\{3\}`

  `c)(x-2)(2x-1)=5(x-2)`

  `⇔(x-2)(2x-1)-5(x-2)=0`

  `⇔(x-2)[(2x-1)-5]=0`

  `⇔(x-2)(2x-1-5)=0`

  `⇔(x-2)(2x-6)=0`

  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\2x-6=0\end{array} \right.\)

  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=2\\2x=6\end{array} \right.\)

  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=3\end{array} \right.\)

  Vậy `S=\{2;3\}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )