Giải phương trình sau 1. x^2-5=x+1 2. x^2-4x-5=0 3. x^3-19x-30=0 4 x^4+4x^2-5=0 5. x^2-7x-6=0 6. x^3+4x^2=7x+10 Giúp mình với mình đang cần gấp. Mì

Question

Giải phương trình sau
1. x^2-5=x+1
2. x^2-4x-5=0
3. x^3-19x-30=0
4 x^4+4x^2-5=0
5. x^2-7x-6=0
6. x^3+4x^2=7x+10
Giúp mình với mình đang cần gấp. Mình cảm ơn. Bạn nào giải đc thì giải hết chứ ko đc giải tắt nha. Bài 1 làm giúp mình 3 cách nha

in progress 0
aihong 5 phút 2021-09-09T11:16:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:18:04+00:00

  `1) x^2-5=x+1`

  `⇔ x^2-5-x-1=0`

  `⇔ x^2-x-6=0`

  `⇔ x^2+2x-3x-6=0`

  `⇔x(x+2)-3(x+2)=0`

  `⇔(x+2)(x-3)=0`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=3\end{array} \right.\) 

  Vậy tập nghiệm của phương trình: `S={-2;3}.`

  `2) x^2+x-5x-5=0`

  `⇔x(x+1)-5(x+1)=0`

  `⇔(x+1)(x-5)=0`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x-5=0\end{array} \right.\) 

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=5\end{array} \right.\) 

  Vậy tập nghiệm của phương trình: `S={-1;5}.`

  `3)x^3-19x-30=0`

  `⇔x^3-4x-15x-30=0`

  `⇔x(x^2-4)-15(x+2)=0`

  `⇔x(x-2)(x+2)-15(x+2)=0`

  `⇔x(x-2)(x+2)-15(x+2)=0`

  `⇔(x+2)[x(x-2)-15]=0`

  `⇔(x+2)(x^2-2x-15)=0`

  `⇔(x+2)(x^2-5x+3x-15)=0`

  `⇔(x+2)[x(x-5)+3(x-5)]=0`

  `⇔(x+2)(x-5)(x+3)=0`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\x+3=0\\x-5=0\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=-3\\x=5\end{array} \right.\) 

  Vậy tập nghiệm của phương trình: `S={-2;-3;5}.`

  `4)x^4+4x^2-5=0`

  `⇔x^4+5x^2-x^2-5=0`

  `⇔x^2(x^2+5)-(x^2+5)=0`

  `⇔(x^2+5)(x^2-1)=0`

  `⇔(x^2+5)(x+1)(x-1)=0`

  `⇔(x+1)(x-1)=0` ( do `x^2+5 \ge 5>0 với mọi x )

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=1\end{array} \right.\) 

  Vậy tập nghiệm của phương trình: `S={±1}.`

  `5)x^2-7x-6=0`

  `⇔ 4.(x^2-7x-6)=4.0`

  `⇔ 4x^2-28x-24=0`

  `⇔ (2x)^2-2.2x.7+49-73=0`

  `⇔(2x-7)^2-`$(\sqrt[]{73})^2$ `=0`

  $⇔(2x-7-\sqrt[]{73})(2x-7+\sqrt[]{73})=0$

  `⇔`\(\left[ \begin{array}{l}2x-7-\sqrt[]{73}=0\\2x-7+\sqrt[]{73}=0\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{\sqrt[]{73}+7}{2}\\x=\frac{-\sqrt[]{73}+7}{2}\end{array} \right.\) 

  Vậy tập nghiệm của phương trình: `S={`$\frac{7±\sqrt[]{73}}{2}$`}.`

  `6) x^3+4x^2=7x+10`

  `⇔ x^3+4x^2-7x-10=0`

  `⇔ x^3+5x^2-x^2-5x-2x-10=0`

  `⇔ x^2(x+5)-x(x+5)-2(x+5)=0`

  `⇔ (x+5)(x^2-x-2)=0`

  `⇔ (x+5)(x^2+x-2x-2)=0`

  `⇔ (x+5)[x(x+1)-2(x+1)]=0`

  `⇔ (x+5)(x+1)(x-2)=0`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x+5=0\\x+1=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=-5\\x=-1\\x=2\end{array} \right.\) 

  Vậy tập nghiệm của phương trình: `S={-5;-1;2}.`

  0
  2021-09-09T11:18:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1. x² – 5 = x + 1

  ⇔ x² – x = 5 + 1

  ⇔ x(x – 1) = 6

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x-1=6\end{array} \right.\)

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=7\end{array} \right.\) 

  2. x² – 4x – 5 = 0

  ⇔ x² – 5x + x – 5 = 0

  ⇔ (x² + x) – (5x + 5) = 0

  ⇔ x(x + 1) – 5(x + 1) = 0

  ⇔(x + 1 )(x – 5) = 0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x-5=0\end{array} \right.\) 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=5\end{array} \right.\) 

  4. x^4 + 4x² – 5 = 0

  ⇔ x^4 + 5x² – x² – 5 = 0

  ⇔ (x^4 – x²) + (5x² – 5) = 0

  ⇔ x² (x² – 1) – 5(x² – 1) = 0

  ⇔ (x² – 1) (x² – 5) = 0

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x²-1=0\\x²-5=0\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x²=-1( ko t/m)\\x²=5\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x²=-1( ko t/m)\\x =√5  và   x =-√5 \end{array} \right.\) 

  5. x² – 7x – 6 = 0

  ⇔ x² – 6x – x – 6 = 0

  ⇔ (x² – x) – (6x + 6) = 0

  ⇔ x(x – 1) – 6(x – 1) = 0

  ⇔ (x – 1) (x – 6) = 0

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x-6=0\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=6\end{array} \right.\) 

  Mấy câu còn lại mình lại chưa có lời giải , sorry ↑·ω·↓

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )