Giải phương trình sau bằng cách đưa về dạng ax+b=0 (x-2)^3 + (3x+1)(3x-1)=(x+1)^3

Question

Giải phương trình sau bằng cách đưa về dạng ax+b=0
(x-2)^3 + (3x+1)(3x-1)=(x+1)^3

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-13T18:33:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:34:06+00:00

  Đáp án :

  `x=(10)/9` là nghiệm của phương trình

  Giải thích các bước giải :

  `(x-2)^3+(3x+1)(3x-1)=(x+1)^3`
  `<=>x^3-6x^2+12x-8+9x^2-1=x^3+3x^2+3x+1`
  `<=>x^3-6x^2+12x-8+9x^2-1-x^3-3x^2-3x-1=0`
  `<=>x^3-x^3+9x^2-6x^2-3x^2+12x-3x-8-1-1=0`
  `<=>9x-10=0`
  `<=>9x=10`
  `<=>x=(10)/9`
  Vậy : `x=(10)/9` là nghiệm của phương trình

  0
  2021-10-13T18:34:11+00:00

  $(x-2)³+(3x+1)(3x-1)=(x+1)³$

  $↔[(x-2)³-(x+1)³]+9x²-1=0$

  $↔(x-2-x-1)[(x-2)²+(x-2)(x+1)+(x+1)²]+9x²-1=0$

  $↔-3(x²-4x+4+x²-x-2+x²+2x+1)+9x²-1=0$

  $↔-3(3x²-3x+3)+9x²-1=0$

  $↔-9x²+9x-9+9x²-1=0$

  $↔9x-10=0$

  $↔9x=10$

  $↔x=\dfrac{10}{9}$

  Vậy pt có tập nghiệm $S=\bigg\{\dfrac{10}{9}\bigg\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )