Giải pt: $(x^{3}$$+2x^{2}$`+x)(3x-4)=0`

Question

Giải pt:
$(x^{3}$$+2x^{2}$`+x)(3x-4)=0`

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-09-25T14:47:12+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:48:13+00:00

  Đáp án: 

  `x_1=0; x_2=-1; x_3=4/3`

   

  Giải thích các bước giải:

   `(x³+2x²+x)(3x-4)=0`

  `<=> x(x²+2x+1)(3x-4)=0`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x²+2x+1=0\\3x-4=0\end{array} \right.\) 

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-1\\x=\frac{4}{3}\end{array} \right.\) 

  Vậy pt có `3` nghiệm:

  `x_1=0; x_2=-1; x_3=4/3`

  0
  2021-09-25T14:48:41+00:00

  \( (x^3+2x^2+x)(3x-4)=0\\\leftrightarrow x(x^2+2x+1)(3x-4)=0\\\leftrightarrow x(x+1)^2(3x -4)=0\\\leftrightarrow x=0\quad or\quad x+1=0\quad or\quad x-4=0\\\leftrightarrow x=0\quad or\quad x=-1\quad or\quad x=\dfrac{4}{3}\)                       Vậy pt có tập nghiệm $S=\bigg\{0;-1;\dfrac{4}{3}\bigg\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )