giải Pt a) I 2x+1I=5 b) I1-2xI=4 c) I 2x+1I=0 d) I 2x+1I= -10 Mn giúp mik với ạ cảm ơn mn nhiều

Question

giải Pt
a) I 2x+1I=5
b) I1-2xI=4
c) I 2x+1I=0
d) I 2x+1I= -10 Mn giúp mik với ạ
cảm ơn mn nhiều

in progress 0
aihong 1 tuần 2021-12-03T23:47:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:49:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) | 2x+1| =5                                                          b) |1-2x|=4

  2x+1=5 hoặc 2x+1=-5                                       ⇒1-2x=4    hoặc    1-2x=-4

      2x=5 – 1          2x=-5 – 1                                           -2x=4 – 1             -2x=-4-1

         x=4                x= -6                                               -2x= 3                  -2x=-5    

   c)|2x+1|=0                                                                     x= 3 : (-2)             x=-5 : (-2)                                                                                                                     x= -3/2                x=5/2  

      ⇒ 2x+1=0 

          2x=0-1                                                                                                                                                      2x=-1                                                                             d) | 2x+1|= -10

            x=-1 : 2                                                                                Vô lí (vì I 2x+1I ≤0)

              x=-1/2                                                                               Nên x ∈ rỗng

                                                                

                                                                                           

   

  0
  2021-12-03T23:49:18+00:00

  Đáp án:a, 2x+1=5 hoặc 2x+1=-5

  <=>x=2 hoặc x=-3

  b,1-2x=4 hoặc 1-2x=-4

  <=>x=-3/2 hoặc x=5/2

  c, 2x+1=0

  <=>x=-1/2

  d, I 2x+1I= -10(vô lí )

  <=>x thuộc rỗng

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )