Giải pt $\sqrt{3+2\sqrt{x}}$ +$\sqrt{x}$ = 6

Question

Giải pt
$\sqrt{3+2\sqrt{x}}$ +$\sqrt{x}$ = 6

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-07-19T09:51:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:53:03+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Mik TB trong hih!!!!

  Hc tốt!!!!

  0
  2021-07-19T09:53:31+00:00

  Đáp án:

  $S = \left\{ 9 \right\}$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $\begin{array}{l}
  \sqrt {3 + 2\sqrt x }  + \sqrt x  = 6\left( {DK:x \ge 0} \right)\\
   \Leftrightarrow \sqrt {3 + 2\sqrt x }  = 6 – \sqrt x \\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  6 – \sqrt x  \ge 0\\
  3 + 2\sqrt x  = {\left( {6 – \sqrt x } \right)^2}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \sqrt x  \le 6\\
  3 + 2\sqrt x  = 36 – 12\sqrt x  + x
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \le 36\\
  x – 14\sqrt x  + 33 = 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \le 36\\
  \left( {\sqrt x  – 11} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right) = 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \le 36\\
  \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt x  – 11 = 0\\
  \sqrt x  – 3 = 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \le 36\\
  \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt x  = 11\\
  \sqrt x  = 3
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \le 36\\
  \left[ \begin{array}{l}
  x = 121\left( l \right)\\
  x = 9\left( c \right)
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow x = 9
  \end{array}$

  Vậy tập nghiệm của phương trình là: $S = \left\{ 9 \right\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )