GIẢNG GIÚP MÌNH VỚI Cho 50,56 gam KMnO4 tác dụng với axit clohidic đậm đặc . Khí clo sinh ra cho đi qua 500 ml dung dịch NaOH 4M ở nhiệt độ phòng . T

Question

GIẢNG GIÚP MÌNH VỚI
Cho 50,56 gam KMnO4 tác dụng với axit clohidic đậm đặc . Khí clo sinh ra cho đi qua 500 ml dung dịch NaOH 4M ở nhiệt độ phòng . Tính khối lượng các chất có trong dung dịch sau phản ứng ?
Đáp án :
2KMnO4+16HCl→2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O
Cl2+2NaOH→NaClO+NaCl+H2O
0,8 2 BĐ
0,8 1,6 P/u
0 0,4 0,8 0,8 Sau p/u
nKMnO4=50,56 : 158=0,32
⇒nCl2=0,8
500ml=0,5lit
nNaOH=0,5.4=2
mNaCl=0,8.58,5=46,8g
mNaClO=0,8.74,5=59,6g
mNaOHdư=0,4.40=16g

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-11-19T19:18:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:19:09+00:00

  Tính mol chất theo đề bài cho: 

  $n_{KMnO_4}$= $\frac{50,56}{158}$= 0,32 mol 

  Đưa mol vừa tính vào phương trình: 

  $2KMnO_4+ 16HCl \rightarrow 2KCl+ 2MnCl_2+ 5Cl_2+ 8H_2O$ 

  Cứ 2 mol KMnO4 tạo 5 mol Cl2 

  => 0,32 mol KMnO4 tạo $\frac{0,32.5}{2}$= 0,8 mol Cl2 

  Đổi 500ml= 0,5l 

  Tính mol NaOH ban đầu: 

  $n_{NaOH}$= 0,5.4=  2 mol 

  Đưa mol Cl2 và NaOH vào phương trình: 

  $Cl_2+ 2NaOH \rightarrow NaCl+ NaClO+ H_2O$ 

  Ban đầu có 0,8 mol Cl2 và 2 mol NaOH 

  Có 0,8 mol Cl2 và 1,6 mol NaOH phản ứng (vì Cl2 và NaOH phản ứng tỉ lệ 1:2) => Dư 2-1,6= 0,4 mol NaOH 

  Cứ 1 mol Cl2 tạo 1 mol NaCl; 1 mol NaClO Vậy 0,8 mol Cl2 tạo 0,8 mol NaCl; 0,8 mol NaClO 

  Tính khối lượng các chất sau phản ứng (gồm chất mới tạo ra và chất dư) 

  $m_{NaCl}$= 0,8.58,5= 46,8g 

  $m_{NaClO}$= 0,8.74,5= 59,6g 

  $m_{NaOH}$= 0,4.40= 16g

  0
  2021-11-19T19:19:49+00:00

   Mình trình bày chi tiết ở trong hình!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )