Giao tử của một loài có bộ NST n = 12, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai của loài này phân bào liên tục 3 lần sẽ hình thành A. 8 tb sinh tinh chứa 192 NST

Question

Giao tử của một loài có bộ NST n = 12, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai của loài này phân bào liên tục 3 lần sẽ hình thành
A. 8 tb sinh tinh chứa 192 NST
B. 8 tb sinh tinh chứa 96 NST
C. 12 tinh trùng chứa 72 NST
D. 12 tinh trùng chứa 144 NST

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-09-19T03:01:48+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T03:02:52+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

   Giao tử có n = 12 nên bộ NST lưỡng bội là 2n = 24

  Trong tế bào sinh dục sơ khai sẽ có 24 NST

  Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân sẽ tạo thành các tế bào sinh tinh.

  Số tế bào sinh tinh tạo thành: 2³ = 8

  Số NST chứa trong các tế bào: 8 x 24 = 192

  0
  2021-09-19T03:03:20+00:00

  $n=12 \Rightarrow 2n=24$

  Số tế bào sinh tinh: $2^n=2^3=8$ (tế bào)

  Số NST sau 3 lần phân bào:

  $24.2^3=192$ (NST)

  Chọn A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )