giờ ra chơi lớp 5A có số học sinh trong lớp bằng 1/3 số học sinh ngoài sân Nếu có 2 học sinh từ trong lớp ra sân thì số học sinh trong lớp bằng 1/4 số

Question

giờ ra chơi lớp 5A có số học sinh trong lớp bằng 1/3 số học sinh ngoài sân Nếu có 2 học sinh từ trong lớp ra sân thì số học sinh trong lớp bằng 1/4 số học sinh ngoài sân tính số học sinh của lớp 5A

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-07-05T17:32:34+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:33:49+00:00

      Số học sinh trong lớp chiếm là :

        `1/( 3 + 1 ) = 1/4` ( số học sinh )

       Số học sinh trong lớp lúc sau chiếm là :

         `1/( 4 + 1 ) = 1/5` ( số học sinh )

        `2` học sinh chiếm số phần là :

          `1/4 – 1/5 = 1/20` ( số học sinh )

         Số học sinh của lớp `5A` là :

           `2 : 1/20 = 40` ( học sinh )

                      Đáp số : `40` học sinh .

  0
  2021-07-05T17:33:51+00:00

  Đáp án:

   `40` học sinh

  Giải thích các bước giải:

  vì số học sinh trong lớp bằng `1/3` số học sinh ngoài sân nên số học sinh trong lớp là

  `1/(3+1)=1/4`

  vì 2 học sinh trong lớp ra sân thì số học sinh trong lớp bằng 1/4 số học sinh ngoài sân nên số học sinh trong lớp là:

  `1/(4+1)=1/5`

  2 học sinh chiếm số phần là:

  `1/4-1/5=1/20`

  lớp `5A` có số học sinh là:

  `2:1/20=40` (học sinh)

  đ/s : `40` học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )