Giữa 2 điểm A và B trong điện trường đều có U = 20 kV. Công mà điện trường thực hiện để di chuyển 1 điện tích dương từ A đến B bằng 10 mJ. Tính độ lớn

Question

Giữa 2 điểm A và B trong điện trường đều có U = 20 kV. Công mà điện trường thực hiện để di chuyển 1 điện tích dương từ A đến B bằng 10 mJ. Tính độ lớn của điện tích dịch chuyển từ A đến B?

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-08-30T21:25:58+00:00 1 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:27:53+00:00

  Đáp án:

  \[q = 0,5\mu C$ 

  Giải thích các bước giải:

  Độ lớn của điện tích là:

  \[A = qU \Rightarrow q = \dfrac{A}{U} = \dfrac{{{{10.10}^{ – 3}}}}{{{{20.10}^3}}} = 0,{5.10^{ – 6}}C = 0,5\mu C$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )