Giúp e với ạ Câu 1: Cho 200ml dd HCL 0,4M phản ứng với 300ml dd 0,2M NaOH thủ được dd A. Tính nồng độ mol chất có dd A. Câu 2: Trộn 500ml dd HCL 0,12

Question

Giúp e với ạ
Câu 1: Cho 200ml dd HCL 0,4M phản ứng với 300ml dd 0,2M NaOH thủ được dd A. Tính nồng độ mol chất có dd A.
Câu 2: Trộn 500ml dd HCL 0,12M với 500ml dd AgNO3 0,1M, sau phản ứng thu đc kết tủa A và dd B.
a) Tính khối lượng kết tủa A
b) Tính nồng độ mol chất có trong dd B

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-11-08T21:01:47+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:03:24+00:00

  Đáp án:

  1, 0,12M và 0,04M

  2,a, 8,5g b, 0,05M và 0,01M

  Giải thích các bước giải:

  1,

  \(\begin{array}{l}
  HCl + NaOH \to NaCl + {H_2}O\\
  {n_{HCl}} = 0,08mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,06mol
  \end{array}\) 

  HCl dư

  \(\begin{array}{l}
  {V_{NaCl}} = \dfrac{{0,06}}{{0,2 + 0,3}} = 0,12M\\
  {V_{HCl dư }} = \dfrac{{0,02}}{{0,5}} = 0,04M
  \end{array}\)

  2,

  \(\begin{array}{l}
  HCl + AgN{O_3} \to AgCl + HN{O_3}\\
  {n_{HCl}} = 0,06mol\\
  {n_{AgN{O_3}}} = 0,05mol
  \end{array}\)

  HCl dư 

  \({n_{AgCl}} = {n_{AgN{O_3}}} = 0,05mol \to m = 8,5g\)

  \(\begin{array}{l}
  {V_{HN{O_3}}} = \dfrac{{0,05}}{1} = 0,05M\\
  {V_{HCl dư }} = \dfrac{{0,01}}{1} = 0,01M
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )