GIÚP EM 4 CÂU NÀY (60 ĐIỂM) CÂU 1: Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước được 500ml dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? Câu 2: Cho 8g MgO tác dụ

Question

GIÚP EM 4 CÂU NÀY (60 ĐIỂM)
CÂU 1: Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước được 500ml dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?
Câu 2: Cho 8g MgO tác dụng với dung dịch H2SO4 0,3 M.
a) Tính thể tích dung dịch H2SO4?
b) Tính nồng độ mol của dung dịch sau?
Câu 3: Cho m (g) CuO tác dụng với khí H2 ở nhiệt độ cao. Khi phản ứng kết thúc thu được 12,8 g Cu. Tính m?
Câu 4: Cho 13g Zn vào dd H2SO4 10%. Tính khối lượng dung dịch H2SO4?

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-11T02:05:07+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T02:06:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nNa2O = 6.2 / 62 = 0.1 (mol)

  Na2O   +  2H2O    – –>  2NaOH   +  H2O

    0.1                                  0.1                         (mol)

  $Cm_{NaOH=}$ $\frac{0.1}{0.5}$ = 0.2 (l)

  Caau2:

  nMgO = 8 / 40 = 0.2 (mol)

  MgO    +    H2SO4    –>  MgSO4   +  H2O

    0.2                 0.2                 0.2                       (mol)

  a) $V_{H2SO4}$ = $\frac{0.2}{0.3}$ =0.67 (l)

  b) $V_{ddspu}$ = $V_{H2SO4}$ = 0.67 (l)

  $Cm_{MgSO4}$ = $\frac{0.2}{0.67}$ = 0.3 M

  Câu 3:

  nCu = 12.8 / 64 = 0.2 (mool)

  CuO   +  H2     –to  —->   Cu  +  H2O

    0.2  <–                                0.2                     (mol)

  $m_{CuO}$ = 0.2 * 80 = 16 (g)

    

  Câu 4:

  nZn = 13 / 65 = 0.2 (mol)

  Zn  +  H2SO4     –>   ZnSO4   +  H2O

   0.2        0.2  

  $m_{H2SO4}$ = 0.2 * 98 = 19.6 (g)

  $m_{ddH2SO4}$ = $\frac{mH2SO4 * 100%}{10%}$ = $\frac{19.6 * 100}{10}$ = 196 (g)

  0
  2021-09-11T02:06:27+00:00

  `B1`

  `n_(Na_2O)=\frac{6,2}{62}=0,1(mol)`

  `Na_2O+H_2O->2NaOH`

  `0,1`                             `0,2`

  `C_(NaOH)=\frac{0,2}{0,5}=0,4M`

  `B2`

  `n_(MgO)=\frac{8}{40}=0,2(mol)`

  `MgO+H_2SO_4->MgSO_4+H_2O`

  `0,2`             `0,2`            `0,2`

  `a,`

  `V_(H_2SO_4)=\frac{0,2}{0,3}=2/3(l)`

  `b,`

  `C_(MMgSO_4)=\frac{0,2}{2/3}=0,3M`

  `B3`

  `n_(Cu)=\frac{12,8}{64}=0,2(mol)`

  $CuO+H_2\xrightarrow{t^o}Cu+H_2O$

  `0,2`                                  `0,2`

  `m_(CuO)=0,2.80=16(g)`

  `B4,`

  `n_(Zn)=\frac{13}{65}=0,2(mol)`

  `Zn+H_2SO_4->ZnSO_4+H_2`

  `0,2`           `0,2`

  `m_(H_2SO_4)=0,2.98=19,6(g)`

  `m_(dd   H_2SO_4)=\frac{19,6}{10%}=196(g)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )