Giúp em bài này ạ A là ancol no, đơn chức mạch hở. Cho 2,4g A tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít H2 a. Tìm công thức phân tử của A. b. Viết công t

Question

Giúp em bài này ạ
A là ancol no, đơn chức mạch hở. Cho 2,4g A tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít H2
a. Tìm công thức phân tử của A.
b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của A.

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-07-23T04:32:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:33:58+00:00

  Đáp án:

  a. CTPT $A$ là $C_3H_8O$

  b. 

  $CH_3-CH_2-CH_2OH$: propan-1-ol 

  $CH_3-CH(CH_3)-OH$: propan-2-ol

  Giải thích các bước giải:

  a,

  $n_{H_2}=\dfrac{0,448}{22,4}=0,02(mol)$

  Ancol $A$ no đơn hở $\to n_A=n_{OH}=2n_{H_2}=0,04(mol)$

  $\to M_A=\dfrac{2,4}{0,04}=60$

  Đặt CTTQ $A$ là $C_nH_{2n+2}O$

  $\to 14n+18=60$

  $\to n=3$

  Vậy CTPT $A$ là $C_3H_8O$

  b,

  CTCT:

  $CH_3-CH_2-CH_2OH$: propan-1-ol 

  $CH_3-CH(CH_3)-OH$: propan-2-ol

  0
  2021-07-23T04:34:23+00:00

  `n_(H_2)=(0,448)/(22,4)=0,02mol`

  Gọi `ROH` là công thức của ancol cần tìm

  PTHH: `ROH+Na->RONa+1/2H_2`

  Ta có: `n_ROH=n_(H_2)/(1/2)=0,04mol`

  Ta có: `M=m/n=(2,4)/(0,04)=60đvC`

  Ancol có công thức là `C_nH_(2n+2)O=14n+18`

  `<=>14n+18=60“->n=3`

  Vậy A là `C_3H_7OH`

  b)

  `CH_3-CH_2-CH_2-OH`: Propan-1-ol

  `CH_3-CH(OH)-CH_3`:propan-2-ol

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )