giúp em bài này với, em cảm ơn ạ cho m(gam) hỗn hợp gồm Mg, Zn, Al vào 450 ml dung dịch HCl 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được 896 lít k

Question

giúp em bài này với, em cảm ơn ạ
cho m(gam) hỗn hợp gồm Mg, Zn, Al vào 450 ml dung dịch HCl 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được 896 lít khí H2
a, Kim loại có tan hết không, giải thích
b. biết sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là 45,6g. tính giá trị m

in progress 0
Hadley 4 tuần 2021-11-17T06:40:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:41:34+00:00

  Đáp án:

  $a)$

  $n_{HCl}=0,45.2=0,9(mol)$

  $n_{H_2}=\dfrac{0,896}{22,4}=0,04(mol)$

  Bảo toàn mol H $\to n_{HCl}$ phản ứng $=2.n_{H_2}=2.0,04=0,08<0,9$

  $\to$ HCl dư

  $\to$ Kim loại tan hết

  $b)$

  $n_{Cl(trong\; muoi)}=n_{HCl}$ phản ứng $=0,08(mol)$

  $\to m=45,6-0,08\times 35,5=42,76(g)$

  0
  2021-11-17T06:42:07+00:00

  a, 

  $n_{HCl}= 0,45.2= 0,9 mol$ 

  $n_{H_2}= \frac{8,96}{22,4}= 0,4 mol$ 

  => $n_{HCl \text{phản ứng}}= 2n_{H_2}= 0,8 mol < 0,9$

  => Kim loại tan hết 

  b, 

  $n_{Cl}= n_{HCl}= 0,8 mol$

  => $m= m_{\text{muối}} – m_{Cl}= 45,6- 0,8.35,5= 17,2g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )