Giúp em câu c với ạa Hai gen trong một tế bào đều dài 4080 Angstron. Gen thứ nhất có 15% Ađênin. Hai gen đó nhân đôi 1 lần cần môi trường nội bào cung

Question

Giúp em câu c với ạa
Hai gen trong một tế bào đều dài 4080 Angstron. Gen thứ nhất có 15% Ađênin. Hai gen đó nhân đôi 1 lần cần môi trường nội bào cung cấp thêm 1320 Guanin.
Phân tử mARN thứ nhất sinh ra từ một trong hai gen đó có 35% Uraxin và 15% Xitoxin. Phân tử mARN thứ hai sinh ra từ gen còn lại có 15% Uraxin và 35% Xitoxin.
Hai gen đó đều sao mã, môi trường nội bào đã cung cấp 1620 U
a) Tính số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi gen.
b) Tính số lượng từng loại Ribônuclêôtit của mỗi phân tử mARN.
c) Tính số lượng từng loại Ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp cho mỗi gen thực hiện quá trình sao mã

in progress 0
Delilah 4 tuần 2021-08-18T16:39:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:40:56+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a)

   N = 2400 nu

  => Ở gen I:

  A1 = T1 = 15% . 2400 = 360 nu

  G1 = X1 = 35% . 2400 = 840 nu

  Mà hai gen đó nhân đôi 1 lần cần môi trường nội bào cung cấp thêm 1320 Guanin.

  -> G2 = X2 = 1320 – 840 = 480 nu

  A2 = T2 = 720 nu

  b,

  mARN của mỗi gen có: rN = 1200 nu

  ->  mARN thứ nhất có mU1 = 420 nu > A1 => mARN thứ nhất do gen II mã hóa.

  -> mA1 = 720 – 420 = 300 nu

  mX1 = 180 -> mG1 = 480 – 180 = 300 nu

  mARN thứ 2 được mã hóa từ gen I có:

  mU2 =180 nu -> mA2 = 180 nu

  mX2 = 420 nu -> mG2 = 420 nu

  c.

  Gọi số lần phiên mã của gen 1 là k1, gen 2 là k2

  Hai gen đó đều sao mã, môi trường nội bào đã cung cấp 1620 U

  -> 180.k1 + 420.k2 = 1620

  -> k1 = 2, k2 = 3

  Số loại ribonucleotit môi trường cung cấp cho mỗi gen:

  Gen 1:

  mU = mA = 180 . 2 = 360 nu

  mX = mG = 420 . 2 = 840 nu

  Gen 2:

   mU = 420 . 3 = 1260 nu 

  mA = 300 . 3 = 900  nu

  mX = 180 . 3 = 540 nu

  mG = 300 . 3 = 900 nu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )