Giúp em đc ko ạ!!!! Please!! Em đg cần gấp!! Xét đa thức P(x) = ax^2 + bx + c. CMR: nếu a-b+c = 0 thì P(x) có 1 nghiệm x= -1. a) A(x) = x^2 + 3x + 2

Question

Giúp em đc ko ạ!!!! Please!! Em đg cần gấp!!
Xét đa thức P(x) = ax^2 + bx + c. CMR: nếu a-b+c = 0 thì P(x) có 1 nghiệm x= -1.
a) A(x) = x^2 + 3x + 2 b) B(x) = 10x^2 – 9x -19

in progress 0
Ivy 3 ngày 2021-12-07T22:04:31+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:06:17+00:00

  Đáp án:

  a) A(x) = x² + 3x + 2

  Ta có a-b+c = 1 – 3 + 2 = 0

  ⇒ phương trình có 1 nghiệm x = -1

  b) B(x) = 10x² – 9x -19

  Ta có a-b+c = 10 + 9 – 19 = 0

  ⇒ phương trình có 1 nghiệm x = -1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )