Giúp em nhận biết các chất sau đây với ạ a,NaCl.Na2CO3,KOH,HCl b,NaOH,Ba(OH)2,HCl,HNO3 Em cảm ơn nhiều

Question

Giúp em nhận biết các chất sau đây với ạ
a,NaCl.Na2CO3,KOH,HCl
b,NaOH,Ba(OH)2,HCl,HNO3
Em cảm ơn nhiều

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-17T05:34:27+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:35:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) – Dùng quỳ tím 

  + Đỏ: `HCl`

  + Xanh: `KOH`

  + Không đổi màu: `NaCl,Na_2CO_3\ (1)`

  – Dùng `HCl` vừa nhận biết được cho vào `(1)`:

  + Có khí thoát ra: `Na_2CO_3`

  `Na_2CO_3+2HCl→2NaCl+CO_2↑+H_2O`

  – Còn lại: `NaCl`

  b) – Dùng quỳ tím 

  + Đỏ: `HCl,HNO_3\ (1)`

  + Xanh: `NaOH,Ba(OH)_2\ (2)`

  – Cho `K_2CO_3` vào `(1)`:

  + Có khí thoát ra: `HCl`

  `K_2CO_3+2HCl→2KCl+CO_2↑+H_2O`

  + Không hiện tượng: `HNO_3`

  – Cho `H_2SO_4` vào `(2)`

  + Có kết tủa `Ba(OH)_2`

  `Ba(OH)_2+H_2SO_4→BaSO_4+H_2O`

  + Không hiện tượng: `NaOH`

  0
  2021-09-17T05:36:22+00:00

  a.NaCl;Na2CO3;KOH;HCl :

  -trích mẫu thử:

  -cho quỳ tím vào các dd trên:

   đỏ:HCl

   xanh:NaOH

   ko hiên tượng:NaCl;Na2CO3 ⇒nhóm 1

  -cho  nhóm 1 vào dd NaOH vừa nhân biết ở trên:

   ko hiện tượng:NaCl

   bọt khí nổi lên:Na2CO3 ⇒Na2CO3+2HCl→2NaCl+CO2↑+H2O

  b.NaOH;Ba(OH)2;HCl;HNO3 :

  -trích mẫu thử:

  -cho quỳ tím vào các dd trên:

   đỏ:HCl ; HNO3 ⇒nhóm 2

   xanh:NaOH ; Ba(OH)2 ⇒nhóm 3

  -cho nhóm 2 vào dd AgNO3 :

   ko hiện tượng;HNO3

   kết tủa trắng:HCl ⇒AgNO3+HCl→HNO3+AgCl↓

  -cho nhóm 3 vào dd H2SO4 :

   ko hiện tượng:NaOH

   kết tủa trắng:Ba(OH)2 ⇒Ba(OH)2+H2SO4→BaSO4↓+2H2O

  ———————Nguyễn Hoạt————————

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )