Giúp em với ạ :< Bài 1: Khi lai 2 thứ hoa TC thân cao, hoa màu trắng với thân thấp, hoa màu đỏ được F1 đồng loạt thân cao, hoa màu đỏ

Question

Giúp em với ạ :< Bài 1: Khi lai 2 thứ hoa TC thân cao, hoa màu trắng với thân thấp, hoa màu đỏ được F1 đồng loạt thân cao, hoa màu đỏ. Cho F1 giao phấn được F2 gồm 36000 cây với 4 loại kiểu hình với tỉ lệ khác nhau trong đó có 8640 cây cao, hoa màu trắng. Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng và diễn biến của NST trong Tb hạt phấn và noãn đều như nhau. 1. Tìm tỉ lệ % các cá thể của mỗi loại KH? 2. Tìm số cá thể có KG đồng hợp và dị hợp về một và hai tính trạng trội; số cá thể mang một và hai tính trạng lặn ở F2

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-11-04T05:55:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:57:13+00:00

  Đáp án:

  2, số cá thể có kiểu gen đồng hợp 1 cặp gen :

  0,24 x 2 – 0,32= 0,16

  đồng hợp 2 cặp gen :

  0,1 ab/ab + 0,1 AB/AB + 0,16 Ab/Ab + 0,16 aB/aB = 0,52

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-04T05:57:13+00:00

  Giải thích các bước giải:

   cao >> thấp

  A – cao, a thấp

  đỏ >> trắng

  B – đỏ, b trắng

  F1 dị hợp 2 cặp gen

  F2 có cao trắng = 0,24 khác 0,25 

  => hai gen di truyền liên kết có hoán vị

  Cây Thấp, trắng ab/ab  = 0,25 – cao trắng = 0,25 – 0,24 = 0,01 

  => ab = $\sqrt[]{0,01}$ = 0,1 => ab là giao tử hoán vị

  F1 có kiểu gen Ab/ab

  P :Ab/Ab x aB/aB

  F1 : Ab/aB

  F2 : o,51 A-B-, 0,24 A-bb, 0,24 aaB-, 0,1 aabb

  2, số cá thể có kiểu gen đồng hợp 1 cặp gen : 0,24 x 2 – 0,32= 0,16

  đồng hợp 2 cặp gen : 0,1 ab/ab + 0,1 AB/AB + 0,16 Ab/Ab + 0,16 aB/aB = 0,52

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )