giúp em với chiều em phải nộp rồi Tìm tổng các số nguyên x a)-20

Question

giúp em với chiều em phải nộp rồi
Tìm tổng các số nguyên x
a)-20

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-11-08T21:19:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:20:32+00:00

  Đáp án:

  a. Tập hợp các số nguyên x thoã mãn:

          $- 20 < x \leq 18$ là:

    {$-19; – 18; – 17 ; – 16; … 0; 1; 2; … 16; 17; 18$}

  Tổng của chúng là:

  $S = – 19 + (- 18) + (- 17) + … + 0 + 1 + … + 17 + 18$ 

  $= [(- 18) + 18] + [(- 17) + 17] + … + 0 + (- 19) = – 19$ 

  b. Tập hợp các số nguyên x thoã mãn: 

           $- 5 \leq x \leq 7$ là: 

      {$- 5; – 4; – 3; – 2; – 1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7$} 

  Tổng của chúng là: 

  $S = (-5) + (- 4) + (- 3) + (- 2) + (- 1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7$ 

  $= [(- 5) + 5] + [(- 4) + 4] + [(- 3) + 3] + [(- 2) + 2] + [(- 1) + 1] + 0 + 6 + 7 = 13$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-08T21:20:33+00:00

  Đáp án:

   a) X ={ -19,-18,-17,-16,-15,-14,-13,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18}

  => tổng số nguyên x =-20+-19+…..+18=-20+-19+(-18+18)+(-17+17)+(-16+16)+9-15+15)+(-14+14)+(-13+13)+(-12+12)+(-11+11)+(-10+10)+(-9+9)+(-8+8)+(-7+7)+(-6+6)+(-5+5)+(-4+4)+(-3+3)+(-2+2)+(-1+1)+0+_39

  b)x={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7}

  =>tổng số nguyên x=-5+-4+…+7=(-5+5)+(-4+4)+(-3+3)+(-2+2)+(-1+1)+0+6+7=13

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )