giúp em với mn:( 1.Đốt cháy hết 1,6 gam CH4 thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Khối lượng O2 cần để đốt là: a.3,2 gam b.6,4 gam c.4,6 gam d.2,3 gam

Question

giúp em với mn:(
1.Đốt cháy hết 1,6 gam CH4 thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Khối lượng O2 cần để đốt là:
a.3,2 gam
b.6,4 gam
c.4,6 gam
d.2,3 gam
2. Để điều chế được 48 gam khí oxi, thì cần bao nhiêu mol kali clorat (KClO3) để phân hủy?
a.1 mol
b.1,5 mol
c.2 mol
d. 2,5 mol
3.Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. Thể tích không khí ở đktc cần để đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam S là:
a.11,2 lít
b.22,4 lít
cl8,96 lít
d.13,44 lít

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-11-08T21:50:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:51:34+00:00

  Đáp án:

  $1/$

  $m_{O_2}=6,4g.$

  $2/$

  $n_{KClO_3}=1mol.$

  $3/$

  $V_{kk}=11,2l.$

  Giải thích các bước giải:

   $1/$

  $PTPƯ:CH_4+2O_2→CO_2+2H_2O$

  $Theo$ $ĐLBTKL$ $ta$ $có:$

  $m_{CH_4}+m_{O_2}=m_{CO_2}+m_{H_2O}$

  $⇒m_{O_2}=4,4+3,6-1,6=6,4g.$

  $⇒Chọn$ $B.$

   $2/$

  $PTPƯ:2KClO_3→2KCl+3O_2$

  $n_{O_2}=\frac{48}{32}=1,5mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{KClO_3}=1mol.$

  $⇒Chọn$ $A.$

   $3/$

  $PTPƯ:S+O_2→SO_2$

  $n_{S}=\frac{3,2}{32}=0,1mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{O_2}=nS=0,1mol.$

  $⇒V_{O_2}=0,1.22,4=2,24$ $lít.$

  $⇒V_{kk}=2,24.5=11,2$ $lít$

  $⇒Chọn$ $A.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-11-08T21:52:10+00:00

  Đáp án:1——–>b
  2——>b
  3—->a

   

  Giải thích các bước giả

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )