Giúp em vs ạ , Mai em thi r :)))) R1=20 ôm , U=12V và công của dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp trong 10 giây là 144J. Trị số của R2 là : A.20 ôm B.30

Question

Giúp em vs ạ , Mai em thi r :))))
R1=20 ôm , U=12V và công của dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp trong 10 giây là 144J. Trị số của R2 là :
A.20 ôm
B.30 ôm
C.40 ôm
D.50 ôm

in progress 0
Kylie 4 tháng 2021-08-25T07:54:30+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:55:54+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!

  Đáp án:

                 $A. 20 (Ω)$

  Giải thích các bước giải:

        `U = 12 (V)`

        `R_1 = 20 (Ω)`

        `t = 10 (s)`

        `A = 144 (J)`

  Công suất tiêu thụ của mạch là:

        `P = A/t = 144/10 = 14,4 (W)`

  Điện trở tương đương của mạch là:

        `R_{tđ} = {U^2}/P = {12^2}/14,4 = 10 (Ω)`

  Mà `R_{tđ} = {R_1.R_2}/{R_1 + R_2}`

  `<=> R_1.R_2 = R_{tđ}.(R_1 + R_2)`

  `<=> R_1.R_2 = R_{tđ}.R_1 + R_{tđ}.R_2`

  `<=> R_1.(R_2 – R_{tđ}) = R_{tđ}.R_2`

  `<=> R_1 = {R_{tđ}.R_2}/{R_2 – R_{tđ}} = {10.20}/{20 – 10} = 20 (Ω)`

  $\to$ Chọn $A. 20 (Ω)$

  0
  2021-08-25T07:56:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cường độ dòng điện chạy qua mạch:

  `A=U.I.t=>I=A/(U.t)=144/(12.10)=1,2(A)`

  Điện trở tương đương:

  `R_{tđ}=U/I=12/(1,2)=10(ohm)`

  Do mắc song song nên:

  `1/R_{tđ}=1/R_{1}+1/R_{2}`

  `=>1/10=1/20+1/R_{2}`

  `=>1/R_{2}=1/20`

  `=>R_{2}=20(ohm)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )