(GIÚP EM VS, EM ĐÁNH GIÁ 5 SAO CHO Ạ) Bài 1 :Tổng số hạt proton electron, notron trong một nguyên tử của nguyên tố Y là 58.Xác định nguyên tố và kí hi

Question

(GIÚP EM VS, EM ĐÁNH GIÁ 5 SAO CHO Ạ)
Bài 1 :Tổng số hạt proton electron, notron trong một nguyên tử của nguyên tố Y là 58.Xác định nguyên tố và kí hiệu của Y
Bài 2: Tổng số hạt proton electron notron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 112 trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 32, số hạt mang điện dương của B nhiều hoen A là 12.Xác định 2 kim loại A và B .Viết cấu hình electron của A và B

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-23T03:23:13+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:24:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  B1. Tổng số hạt là 58 nên số e = số proton = [58/3] (lấy phần nguyên) = 19. Như vậy số hạt notron = 58 – 2.19 = 20 hạt.

  Suy ra số khối A = N + Z = 20 + 19 =3 9 (K).

  B2

  gọi số hạt proton ,nơtron và electron của nt kim loại A là p1;n1 và e1

  gọi số hạt proton ,nơtron và electron của nt kim loạiB là p2,n2,e2

  Theo đb ta có :p1+n1+e1+p2+n2+e2=112 VÀ (p1+e1p2+e2)-(n1+n2)=32

  => (p1+e1+p2+e2)=(112+32):2=72

  Ta lại có:(p2+e2)-(p1+e1)=12

  =>p2+e2=(72+12):2=42 vì số p=e

  => p2=e2=42/2=21 hạt  (cấu hình là( Ar] 3d1 4s2

  =>p1+r1=42-12=30  vì số p=e

  => P1=E1 =30/2=15 hạt (cấu hình (Ne)3s2 3p3

  0
  2021-09-23T03:24:53+00:00

  Bài 1:

  vì tổng số hạt proton electron, notron trong một nguyên tử của nguyên tố Y là 58:

  ⇒p+e+n=58

  mà p=e ⇒2p+n=58

                ⇒n=58-2p  

  Ta có:p≤n ≤1,5p

      ⇔p≤58-2p ≤1,5p

      ⇔16,57 ≤p ≤19,33

  ⇒p ∈ {17;18;19}

  p=17 ⇒n=58-2.17=24 (loại)

  p=18 ⇒n=58-2.18=22 (loại)

  p=19 ⇒n=58-2.19=20 (chọn)

  ⇒Y là nguyên tố Kali (K)

  Bài 2:

  -nguyên tử A:pA,eA,nA

   nguyên tử B:pB,eB,nB

  vì tổng số hạt proton electron notron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 112:

  ⇒pA+eA+nA+pB+eB+nB=112

  mà pA=eA ;pB=eB

  ⇒2pA+nA+2pB+nB=112 (1)

  -vì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 32:

  ⇒pA+eA-nA+pB+eB-nB=32

  mà pA=ea ;pB=eB

  ⇒2pA-nA+2pB-nB=32 (2)

  lấy (1)+(2),ta được:4pA+4pB=144  (3)

  -vì số hạt mang điện dương của B nhiều hơn A là 12:

  ⇒pB-pA=12

  ⇔-pA+pB=12 (4)

  từ (3) và (4),ta có hệ pt:$\left \{ {{4pA+4pB=144} \atop {-pA+pB=12}} \right.$ $\left \{ {{pA=12} \atop {pB=24}} \right.$ 

  -pA=12 ⇒${Z_A}$=12 ⇒A là nguyên tố Magie (Mg)

   cấu hình e:[Ne]3s²

  -pB=24 ⇒${Z_B}$=24 ⇒B là nguyên tố Crom (Cr)

  cấu hình e:[Ar]$3d^{5}$ $4s^{1}$ 

  ———————-Nguyễn Hoạt————————

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )