Giúp mik với 1.Tìm x a, 2 + 3x = -15 – 19 b, 2x – 5 = -17 + 12 c, 10 – x -5 = -5 – 7 – 11 d, |x| – 3 = 0 e, ( 7 – |x|) . ( 2x – 4 ) = 0 2.Chứng tỏ rằn

Question

Giúp mik với
1.Tìm x
a, 2 + 3x = -15 – 19
b, 2x – 5 = -17 + 12
c, 10 – x -5 = -5 – 7 – 11
d, |x| – 3 = 0
e, ( 7 – |x|) . ( 2x – 4 ) = 0
2.Chứng tỏ rằng
GTBT B = 3 + 3 mũ 3 + 3 mũ 3 + 3 mũ 7 + ……+ 3 mũ 29 là B(273)

in progress 0
Lydia 54 phút 2021-10-09T20:06:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:07:29+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Bạn xem đây nhé 🙂

  Bài 1:

  `text(a. 2+3x = -15 -19)`

  -> 2+3x = -34

  -> 3x= -34-2

  -> 3x=-36

  -> x=-36:3 =-12

  Vậy x = -12

  b. 2x – 5 = -17 + 12

  -> 2x-5=-5

  ->2x=-5+5

  ->2x=0

  ->x=0 : 2= 0

  Vậy x= 0

  c. 10 – x -5 = -5 – 7 – 11

  ->10-x-5 = -23

  ->10-x = -23+5

  ->10-x = -18

  -> x= 10-(-18)

  ->x=10+18=28

  Vậy x=28

  d. |x| – 3 = 0

   -> |x|-3=0

  -> |x| = 3

  ->x= + và – 3

  Vậy x=+ và – 3

  e.( 7 – |x|) . ( 2x – 4 ) = 0

  -> 7-|x| =0 và 2x-4 = 0

  -> 7-x=0 và 2x=4

  -> x=7 và x=2

  Vậy x = [ 7; 2]

  Bài 2 :

  B = 3 + 3 mũ 3 + 3 mũ 3 + 3 mũ 7 + ……+ 3 mũ 29 

  `-> B = ( 3+3^3+3^5 ) + ( 3^7 + 3^9 + 3^11 ) +…+ ( 3^25 + 3^27 + 3^29 )`

  `-> B = 1 x ( 3+3^3+3^5 ) + 3^6 x ( 3+3^3+3^5 ) + ….. + 3^24 x ( 3+3^3+3^5 )`

  `-> B = 1 x 273 + 3^6 x 273 +….+ 3^24 x 273`

  `-> B = 273 x ( 1 + 3^6 +…+ 3^24 )`

  `-> B : 273`

  `-> B` là bội chung của `273`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  0
  2021-10-09T20:07:42+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Bài 1

  `a) 2 + 3x = -15 – 19`

  `-> 2 + 3x = -34`

  `-> 3x = -36`

  `-> x = -12`

  `b) 2x – 5 = -17 + 12`

  `-> 2x – 5 = -5`

  `-> 2x = 0`

  `-> x = 0`

  `c) 10 – x – 5 = -5 – 7 – 11`

  `-> 10 – x – 5 = -23`

  `-> 10 – x = -18`

  `-> x = 28`

  `d) |x| – 3 = 0`

  `-> |x| = 3`

  `-> x = ±3`

  `e) (7 – |x|) (2x – 4) = 0`

  `-> 7 – |x| = 0` hoặc `2x – 4 = 0`

  `-> |x| = 7` hoặc `2x = 4`

  `-> x = ±7` hoặc `x = 2`

  Bài 2

  `B = 3 + 3^3 + 3^5 + 3^7 + .. + 3^{29}`

  `-> B = (3 + 3^3 + 3^5) + (3^7 + 3^9 + 3^{11}) + … + (3^{25} + 3^{27} + 3^{29})`

  `-> B = 1 . (3 + 3^3 + 3^5) + 3^6 (3 + 3^3 + 3^5) + … + 3^{24} (3 + 3^3 + 3^5)`

  `-> B = 1 . 273 + 3^6 . 273 + … + 3^{24} . 273`

  `-> B \vdots 273` (vì `1 . 273 + 3^6 . 273 + … + 3^{24} . 273 \vdots 3`)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )