Giup mik voi mai mik nop roi pls???????? Ai nhanh nhat 5*+cau tra loi hay nhat???????????? Tim so nguyen x y thoa man A)2/n-1 b)2/-n+2. C)-3/2n-1 A)x/2=y/5 v

Question

Giup mik voi mai mik nop roi pls????????
Ai nhanh nhat 5*+cau tra loi hay nhat????????????
Tim so nguyen x y thoa man
A)2/n-1 b)2/-n+2. C)-3/2n-1
A)x/2=y/5 va x+y=35
B)x+2/y+10=1/5 va y-3x=2
C)x/4=y/5 va 2x-y=15

in progress 0
Genesis 2 giờ 2021-10-12T01:30:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:31:22+00:00

  Đáp án:

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  $\begin{array}{l}
  a)\dfrac{2}{{n – 1}} \in Z\\
   \Rightarrow \left( {n – 1} \right) \in \left\{ { – 2; – 1;1;2} \right\}\\
   \Rightarrow n \in \left\{ { – 1;0;2;3} \right\}\\
  b)\dfrac{2}{{ – n + 2}} \in Z\\
   \Rightarrow \left( { – n + 2} \right) \in \left\{ { – 2; – 1;1;2} \right\}\\
   \Rightarrow  – n \in \left\{ { – 4; – 3; – 1;0} \right\}\\
   \Rightarrow n \in \left\{ {0;1;3;4} \right\}\\
  c)\dfrac{{ – 3}}{{2n – 1}} \in Z\\
   \Rightarrow 2n – 1 \in \left\{ { – 3; – 1;1;3} \right\}\\
   \Rightarrow 2n \in \left\{ { – 2;0;2;4} \right\}\\
   \Rightarrow n \in \left\{ { – 1;0;1;2} \right\}\\
  a)\dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{{x + y}}{{2 + 5}} = \dfrac{{35}}{7} = 5\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 10\\
  y = 25
  \end{array} \right.\\
  b)\dfrac{{x + 2}}{{y + 10}} = \dfrac{1}{5}\\
   \Rightarrow \dfrac{{x + 2}}{1} = \dfrac{{y + 10}}{5} = \dfrac{{3x + 6}}{3}\\
   = \dfrac{{y + 10 – 3x – 6}}{{5 – 3}} = \dfrac{{\left( {y – 3x} \right) + 4}}{2}\\
   = \dfrac{{2 + 4}}{2} = 3\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x + 2 = 3\\
  y + 10 = 15
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  y = 5
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x = 1;x = 5\\
  c)\dfrac{x}{4} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{{2x}}{8} = \dfrac{{2x – y}}{{8 – 5}} = \dfrac{{15}}{3} = 5\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 20\\
  y = 25
  \end{array} \right.
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )