giúp mik với mik hứa sẽ cho các bạn 5 vote mik cần gấp ạ . Chú ý : / là dấu của phân số . Bài 1 : a)x – 1 / 5 = x + 3 / 3 b) 3/ x- 1 = 21/16 . c)

Question

giúp mik với mik hứa sẽ cho các bạn 5 vote mik cần gấp ạ .
Chú ý : / là dấu của phân số .
Bài 1 :

a)x – 1 / 5 = x + 3 / 3
b) 3/ x- 1 = 21/16 .
c) 6,12 / 3 = 0 ,12 / x .
d) x / 6 = 7 /4 .
e) 3/ x = 21 / 16 .
f) 2x + 4 / 7 = 4x – 2 / 15 .
g) 2x + 3 / 24 = 3x -1 / 32 .

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-06T21:23:48+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:25:37+00:00

  Đáp án:

   Bài 1 :

  $a) \dfrac{x-1}{5} = \dfrac{x+3}{3}$

  $⇔\dfrac{3(x-1)}{15} =\dfrac{5(x+3)}{15}$

  $⇔ 3(x-1) = 5(x+3)$

  $⇔ 3x-3 = 5x+15$

  $⇔3x-5x  = 15 +3$

  $⇔ -2x = 18$

  $⇔x = 18 : (-2)$

  $⇔x = -9$

  Vậy $x=-9$

  $b) \dfrac{3}{x-1} =\dfrac{21}{16}$

  $\text{ĐKXĐ: x $\neq$ 1 }$

  $⇔\dfrac{48}{16(x-1)} =\dfrac{21(x-1)}{16(x-1)}$

  $⇔ 48 = 21(x-1)$

  $⇔ 48 = 21x-21$

  $⇔-21x = -21 -48$

  $⇔ -21x = -69$

  $⇔x = -69 : (-21)$

  $⇔x =\dfrac{23}{7}$ (thỏa mãn)

  Vậy $x=\dfrac{23}{7}$

  $c) \dfrac{6,12}{3} =\dfrac{0,12}{x}$

  $\text{ĐKXĐ : x $\neq$ 0}Ư$

  $⇔ \dfrac{6,12x}{3x} =\dfrac{0,36}{3x}$

  $⇔ 6,12x = 0,36$

  $⇔x = 0,36 : 6,12$

  $⇔x= \dfrac{1}{17}$

  Vậy $x=\dfrac{1}{17}$

  $d) \dfrac{x}{6} =\dfrac{7}{4}$

  $⇔x = \dfrac{6.4}{7} = \dfrac{24}{7}$

  Vậy $x=\dfrac{24}{7}$

  $e) \dfrac{3}{x} =\dfrac{21}{16}$

  $⇔x =\dfrac{3.16}{21}$

  $⇔x=\dfrac{16}{7}$

  Vậy $x=\dfrac{16}{7}$

  $f) \dfrac{2x+4}{7} =\dfrac{4x-2}{15}$

  $⇔\dfrac{15(2x+4)}{105} =\dfrac{7(4x-2)}{105}$

  $⇔15(2x+4) = 7(4x-2($

  $⇔ 30x + 60 = 28x – 14$

  $⇔30x-28x = -14 -60$

  $⇔2x =-74$

  $⇔x = -74 : 2$

  $⇔x=-37$

  Vậy $x=-37$

  $g) \dfrac{2x+3}{24} =\dfrac{3x-1}{32}$

  $⇔\dfrac{32(2x+3)}{768} =\dfrac{24(3x-1)}{768}$

  $⇔32(2x+3) = 24(3x-1)$

  $⇔ 64x + 96 = 72x – 24$

  $⇔ 64x – 72x = -24 -96$

  $⇔-8x = -120$

  $⇔x = -120 : (-8)$

  $⇔x=15$

  Vậy $x=15$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )