Giúp mik vs 1)Để khử hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp X gồm CuO và FeO cần vừa đủ 0,84 gam CO trong điều kiện nung nóng. Khối lượng của CuO có trong hỗn hợp

Question

Giúp mik vs
1)Để khử hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp X gồm CuO và FeO cần vừa đủ 0,84 gam CO trong điều kiện nung nóng. Khối lượng của CuO có trong hỗn hợp X là
 A:
2 gam.
 B:
1,6 gam.
 C:
0,72 gam
 D:
0,8 gam.
2)Để khử hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp X gồm CuO và FeO cần vừa đủ 0,84 gam CO trong điều kiện nung nóng. Khối lượng của CuO có trong hỗn hợp X là
 A:
2 gam.
 B:
1,6 gam.
 C:
0,72 gam
 D:
0,8 gam.
3)Khi cho 1,12 lít (đktc) khí Cl2  tác dụng với V lít dung dịch NaOH 1M vừa đủ, thu được dung dịch nước Gia-ven. Giá trị của V là
 A:
0,2.
 B:
0,01.
 C:
0,3.
 D:
0,1.
Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Phần trăm theo thể tích của axetilen trong hỗn hợp X là
 A:
70%.
 B:
30%.
 C:
60%.
 D:
80%.
Dẫn 2,8 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 4 gam brom đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích của etilen trong hỗn hợp X là
 A:
50%.
 B:
40 %.
 C:
20%.
 D:
30 %.
Để trung hòa 100 ml dung dịch CH3 COOH 0,1M cần V ml dung dịch Ca(OH)2  0,1M. Giá trị của V là
 A:
75.
 B:
25.
 C:
100.
 D:
50.

in progress 0
Madeline 3 ngày 2021-12-07T18:40:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:41:52+00:00

  Đáp án

  1)B
  2)B
  3)C
  4)D
  5)A
  6)C

  0
  2021-12-07T18:42:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1)B
  2)B
  3)C
  4)D
  5)A
  6)C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )