giúp mik vs ạ mk đang cần gấp!! ở một loài thực vật cho biết mỗi gen quy định một tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh, thân cao trội h

Question

giúp mik vs ạ mk đang cần gấp!!
ở một loài thực vật cho biết mỗi gen quy định một tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp ở phép lai P:AaBb*aabb
hãy cho biết:
a)đời con có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử?
b)đời con có bao nhiêu kiểu gen và bao nhiêu kiểu hình? viết sơ đồ lai minh hoạ

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-08-25T06:54:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T06:55:17+00:00

  Đáp án:

  – Ta có P: AaBb × aabb

  a.

  + Cơ thể có kiểu gen AaBb cho 4 giao tử

  + Cơ thể có kiểu gen aabb cho 1 giao tử 

  ⇒ Số kiểu tổ hợp giao tử là:

  `4 × 1 = 4` kiểu tổ hợp 

  b.

  + P: Aa × aa

  → Cho 2 kiểu gen, 2 kiểu hình

  + P: Bb × bb

  → Cho 2 kiểu gen, 2 kiểu hình

  – Số kiểu gen ở đời con là:

  `2 × 2 = 4` kiểu gen

  – Số kiểu hình ở đời con là:

  `2 × 2 = 4` kiểu hình

  * Sơ đồ lai minh họa:

  P:          AaBb                                ×                           aabb

  `G_P`:  AB; Ab; aB; ab                                                    ab

  F1:                                 AaBb; Aabb; aaBb; aabb

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

  + Tỉ lệ kiểu hình: 1 Hạt vàng thân cao : 1 Hạt vàng thân thấp : 1 Hạt xanh thân cao : 1 Hạt xanh thân thấp

  0
  2021-08-25T06:56:09+00:00

  Quy ước gen:

  A. Cao      a. Thấp

  B. Vàng     b. Xanh

  a, Đời con có 4 kiểu tổ hợp giao tử

  b, Đời con có 4 kiểu gen và 4 kiểu hình

  P. AaBb      ×       aabb

  G.AB,aBAb,ab               ab

  F1:1AaBb(cao vàng):1Aabb(cao xanh):1aaBb(thấp vàng):1aabb(thấp xanh)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )