Giúp mình 2 bài này với ạ!!!!! Bài 3. Cho x g hỗn hợp bột Fe2O3 và Zn tác dụng vừa đủ với 520 ml dung dịch HCl 0,1M thấy có 0,04 g khí H2 bay ra. ​a/

Question

Giúp mình 2 bài này với ạ!!!!!
Bài 3. Cho x g hỗn hợp bột Fe2O3 và Zn tác dụng vừa đủ với 520 ml dung dịch HCl 0,1M thấy có 0,04 g khí H2 bay ra.
​a/ Tính khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch?​b/ Tính x?
​Bài 4. Cho 8,6 gam hỗn hợp Mg và CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl loãng, dư 0,2M thu được 4,48 lít hỗn hợp khí (đo ở đktc).
​a/ Tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu?​b/ Tính thể tích dd HCl phản ứng?

in progress 0
Mary 16 phút 2021-10-17T04:17:05+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:18:36+00:00

  Đáp án:

   Bài 3: a/3,37g

  b/1,62

  Bài 4:  a/

  $\%m_{Mg}=41,86\%⇒\%m_{CaCO_3}=58,14\ \%$

  b/ $V_{HCl}= 2\ lít$

  Giải thích các bước giải:

   Bài 3: $n_{H_2}=\dfrac{0,04}{2}=0,02\ mol; n_{HCl}=0,052\ mol$

  $Fe_2O_3+6HCl\to 2FeCl_3+3H_2O\\x\hspace{2cm}6x\\Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2\\0,02\hspace{0,5cm}0,04\hspace{3cm}0,02$

  $⇒6x = 0,52 – 0,04 ⇒ x = 0,002\ mol$

  a/ $m_{muối}=m_{FeCl_3}+m_{ZnCl_2}=0,002×2×162,5 +0,02×136=3,37g$

  b/ $x = m_{Fe_2O_3}+m_{Zn}=0,002×160+0,02×65=1,62$

  Bài 4: $n_{Khí}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,02\ mol$

  $Mg+2HCl\to MgCl_2+H_2\\x\hspace{5cm}x\\CaCO_3+2HCl\to CaCl_2+CO_2+H_2O\\y\hspace{6cm}y$

  Theo bài ra, ta có hệ: $\left \{ {{24x+100y=8,6} \atop {x+y=0,2}} \right.$ ⇔$\left \{ {{x=0,15} \atop {y=0,05}} \right.$ 

  a/$m_{Mg}=0,15×24=3,6\%m_{Mg}=\dfrac{3,6}{8,6}×100=41,86\%\\⇒\%m_{CaCO_3}=58,14\ \%$

  b/ $n_{HCl}=2×n_{Mg}+2×n_{CaCO_3}=0,4⇒V_{HCl}=\dfrac{0,4}{0,2}= 2\ lít$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )