Giúp mình ah: Bài 1.Tìm x a. 2×+1 – 8 = 8 b.(4x – 16) : 3² = 4

Question

Giúp mình ah:
Bài 1.Tìm x
a. 2×+1 – 8 = 8
b.(4x – 16) : 3² = 4

in progress 0
Madelyn 7 ngày 2021-12-03T23:24:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:25:24+00:00

  a) `2^(x + 1) – 8 = 8`

  `⇒ 2^(x + 1) = 8 + 8`

  `⇒ 2^(x + 1) = 2^4`

  `⇒ x + 1 = 4`

  `⇒ x = 3`

  b) `(4x – 16) : 3^2 = 4`

  `⇒ (4x – 16) : 9 = 4`

  `⇒ 4x – 16 = 4. 9`

  `⇒ 4x – 16 = 36`

  `⇒ 4x = 36 + 16`

  `⇒ 4x = 52`

  `⇒ x = 13`

  0
  2021-12-03T23:25:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) `2^x+1 – 8 = 8`

  `2^x+1       = 8 + 8 `

  `2^x+1      = 16 `

  `2^x+1      = 2^4 `

  ` ⇒ x + 1 = 4 `

  ` ⇒ x        = 4 – 1 `

  ` ⇒ x         = 3 `

  b) `(4x – 16) : 3^2 = 4 `

  ` (4x – 16) : 9 = 4 `

  ` ( 4x – 16 )    = 4 . 9 `

  ` ( 4x – 16 )   = 36 `

  ` 4x               = 36 + 16 `

  ` 4x                = 52 `

  ` x                  = 52 : 4 `

  ` x                  = 13  `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )