Giúp mình bài này gấp vs ạ: Cho 11,2g sắt vào dung dịch H2SO4 12,25% a)Tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn. b)Tính khối lượng dung dịch

Question

Giúp mình bài này gấp vs ạ:
Cho 11,2g sắt vào dung dịch H2SO4 12,25%
a)Tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn.
b)Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng.
c)Tính nồng độ phần trăm muối thu được trong dung dịch sau phản ứng.

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-10-09T20:12:29+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:13:47+00:00

  Đáp án:đây nhé bn.

   

  0
  2021-10-09T20:13:52+00:00

  $n_{Fe}$ = $\frac{11,2}{56}$ = 0,2 ( mol )

  Fe    +    $H_{2}$$SO_{4}$    →    Fe$SO_{4}$    +    $H_{2}$

  0,2         0,2                       0,2              0,2              ( mol )   

  a/ $V_{H_2}$ = 0,2 . 22,4 = 4,48 ( l ) 

  b/ $m_{H_2SO_4}$ = 0,2 . 98 = 19,6 ( g )

  $mdd_{H_2SO_4}$ = $\frac{19,6.100}{12,25}$ = 160 ( g )

  c/ $m_{H_2}$ = 0,2 . 2 = 0,4 ( g ) 

  $m_{FeSO_4}$ = 0,2 . 152 = 30,4 ( g )

  $mdd_{FeSO_4}$ = 11.2 + 160 – 0,4 = 170,8 ( g )

  C%$_{FeSO_4}$ = $\frac{30,4 . 100}{170,8}$ = 17,8 %

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )