Giúp mình bài này mọi người ơi: 1.Cho 21,6 g hỗn hợp Al, Ag hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng mỗi k

Question

Giúp mình bài này mọi người ơi:
1.Cho 21,6 g hỗn hợp Al, Ag hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
2.Hòa tan hoàn toàn 18,5 g hỗn hợp Zn, ZnO vào dd HCl thu được 0,32 g khí. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-11-22T23:03:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T23:04:30+00:00

  Đáp án:27X+108Y=21,6(1)

  nH2=O,6

  2AL+6HCL→2ALCL3+3H2↑

     O,4                        0,6

   2AG+2HCL→2AGCL↓+H2↑

       1,2                        0,6

  3/2X+1/2Y=0,6(2)

  →(1),(2):X=0,36,Y=0,109

  →mAL=9,8G

  mAG=11,8G

  2,

  65X+81Y=18,5(1)

  nh2=0,16

  ZN+2HCL→ZNCL2+H2↑

    0,16                      0,16

  zno+2hcl→ZNCL2+H20

  →nzn=o,16

  mZN=10,4G

  mZNO=18,5-10,4=8,1G

  %ZN=1O,4/18,5*100=56,22%

  %ZNO=8,1/18,5*100=43,78%

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-22T23:04:49+00:00

  Đáp án:

  1.PTHH 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

     (mol)  0,4                               <-0,6

  nH2=13,44/22,4=0,6(mol)

  =>Theo PTHH,ta có : nAl=nH2x2/3=0,4(mol)

  =>mAl=0,4×27=10,8(g)

  =>mAg=21,6-10,8=10,8(g)

  2.PTHH Zn +2HCl -> ZnCl2 + H2(1)

     (mol) 0,16                         <-0,16

               ZnO +2HCl -> ZnCl2 + H2O(2)

     (mol)

  nH2=0,32/2=0,16(mol)

  =>Theo PTHH (1) ta có: nZn=nH2=0,16(mol)

  =>mZn=0,16×65=10,4(g)

  =>%mZn=10,4×100/18,5=56,22%

  =>%mZnO=100-56,22=43,78%

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )