Giúp mình bài này với. Many of the UFO stories that we read about in the papers are based on the reports of people who have been on their own when the

Question

Giúp mình bài này với.
Many of the UFO stories that we read about in the papers are based on the reports of people who have been on their own when they (36) ___ the event occurred, (37) ___ we only have word that what they saw really happened.
(38) ___, when mystery lights appeared in the distance over the sea in Lincolnshire, the police, the Air Force, coast guards and a tanker out at sea managed to witness what occurred. It was 3.14 in the morning when police reported (39) ___ an unrecognizable red and green rotating light in the sky. It made no sound. At 3.31 am, the RAF confirmed that there were in fact two unidentified objects. At 7.08 am, it became known that a civil aircraft had also seen these strange lights. Several fascinating facts were revealed (40) ___ this investigation. (41) ___ man-made flying objects carry ‘transponders’ which (42) ___ them to be identified but these mystery objects had (43) ___. The crew of the (44) ___ tanker, who had the best view of the objects, recalled watching the lights for 4 or 5 hours and rejected the idea that they could have been (45) ___ by weather conditions, There was no storm in the area that would have prevented them from seeing clearly. So, were they really UFOs? You’ll have to make up your own mind!
36. a. speak b. talk c. tell d. say
37. a. unless b. so c. while d. if
38. a. Because b. Since c. However d. Despite
39. a. staring b. looking c. glancing d. seeing
40. a. within b. during c. for d. across
41. a. Whole b. Both c. All d. Entire
42. a. make b. let c. allow d. give
43. a. neither b. no one c. nothing d. none
44. a. near b. close c. next d. nearby
45. a. discovered b. caused c. developed d. noticed

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-07-12T16:40:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:41:15+00:00

  Many of the UFO stories that we read about in the papers are based on the reports of people who have been on their own when they (36) ___ the event occurred, (37) ___ we only have word that what they saw really happened.
    (38) ___, when mystery lights appeared in the distance over the sea in Lincolnshire, the police, the Air Force, coast guards and a tanker out at sea managed to witness what occurred. It was 3.14 in the morning when police reported (39) ___ an unrecognizable red and green rotating light in the sky. It made no sound. At 3.31 am, the RAF confirmed that there were in fact two unidentified objects. At 7.08 am, it became known that a civil aircraft had also seen these strange lights. Several fascinating facts were revealed (40) ___ this investigation. (41) ___ man-made flying objects carry ‘transponders’ which (42) ___ them to be identified but these mystery objects had (43) ___. The crew of the (44) ___ tanker, who had the best view of the objects, recalled watching the lights for 4 or 5 hours and rejected the idea that they could have been (45) ___ by weather conditions, There was no storm in the area that would have prevented them from seeing clearly. So, were they really UFOs? You’ll have to make up your own mind!
   36.  a. speak                    b. talk                    c. tell                        d. say
   37.  a. unless                   b. so                       c. while                    d. if
   38.  a. Because                b. Since                 c. However              d. Despite
   39.  a. staring                  b. looking              c. glancing               d. seeing
   40.  a. within                   b. during                c. for                        d. across
   41.  a. Whole                   b. Both                  c. All                        d. Entire
   42.  a. make                     b. let                      c. allow                    d. give
   43.  a. neither                   b. no one               c. nothing                d. none
   44.  a. near                       b. close                  c. next                     d. nearby
   45.  a. discovered            b. caused                c. developed            d. noticed

  0
  2021-07-12T16:42:07+00:00

  Many of the UFO stories that we read about in the papers are based on the reports of people who have been on their own when they (36) __say_ the event occurred, (37) _ if__ we only have word that what they saw really happened.
    (38) __However _, when mystery lights appeared in the distance over the sea in Lincolnshire, the police, the Air Force, coast guards and a tanker out at sea managed to witness what occurred. It was 3.14 in the morning when police reported (39) __seeing_ an unrecognizable red and green rotating light in the sky. It made no sound. At 3.31 am, the RAF confirmed that there were in fact two unidentified objects. At 7.08 am, it became known that a civil aircraft had also seen these strange lights. Several fascinating facts were revealed (40) _during __ this investigation. (41) __ Entire_ man-made flying objects carry ‘transponders’ which (42) _make __ them to be identified but these mystery objects had (43) _nothing__. The crew of the (44) _ close __ tanker, who had the best view of the objects, recalled watching the lights for 4 or 5 hours and rejected the idea that they could have been (45) _noticed__ by weather conditions, There was no storm in the area that would have prevented them from seeing clearly. So, were they really UFOs? You’ll have to make up your own mind!
   36.  a. speak                    b. talk                    c. tell                        d. say
   37.  a. unless                   b. so                       c. while                    d. if
   38.  a. Because                b. Since                 c. However              d. Despite
   39.  a. staring                  b. looking              c. glancing               d. seeing
   40.  a. within                   b. during                c. for                        d. across
   41.  a. Whole                   b. Both                  c. All                        d. Entire
   42.  a. make                     b. let                      c. allow                    d. give
   43.  a. neither                   b. no one               c. nothing                d. none
   44.  a. near                       b. close                  c. next                     d. nearby
   45.  a. discovered            b. caused                c. developed            d. noticed

  Dịch : 

  Nhiều câu chuyện về UFO mà chúng tôi đọc được trên các báo dựa trên báo cáo của những người đã ở riêng khi họ (36) __nói_ sự kiện xảy ra, (37) _nếu__ chúng tôi chỉ biết rằng những gì họ thấy đã thực sự xảy ra.
    (38) _Tuy nhiên__, khi những ánh sáng bí ẩn xuất hiện ở phía xa trên biển ở Lincolnshire, cảnh sát, lực lượng không quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và một tàu chở dầu trên biển đã cố gắng chứng kiến ​​những gì đã xảy ra. Lúc đó là 3 giờ 14 sáng khi cảnh sát báo cáo (39) _nhìn thấy__ một ánh sáng quay màu đỏ và xanh lục không thể nhận ra trên bầu trời. Nó không phát ra âm thanh. Vào lúc 3,31 giờ sáng, RAF xác nhận rằng trên thực tế có hai vật thể không xác định. Lúc 7 giờ 8 phút, người ta biết rằng một máy bay dân dụng cũng đã nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ này. Một số sự thật hấp dẫn đã được tiết lộ (40) _suốt trong__ cuộc điều tra này. (41) _Toàn bộ__ vật thể bay do con người tạo ra mang ‘bộ phát đáp’ (42) __làm_ chúng được xác định nhưng những vật thể bí ẩn này có (43) _không có gì__. Thủy thủ đoàn của tàu chở dầu (44) _đóng__, người có tầm nhìn tốt nhất về các vật thể, nhớ lại đã xem đèn trong 4 hoặc 5 giờ và bác bỏ ý kiến ​​cho rằng họ có thể (45) _nhận thấy__ bởi điều kiện thời tiết, không có bão ở khu vực mà lẽ ra họ sẽ không thể nhìn rõ. Vậy, chúng có thực sự là UFO? Bạn sẽ phải quyết định của riêng mình!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )