giúp mình câu b, c với cho 14(g) hỗn hợp X gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2,24(l) H2 (đktc) a, tính % khối lượng các chất trong X b

Question

giúp mình câu b, c với
cho 14(g) hỗn hợp X gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2,24(l) H2 (đktc)
a, tính % khối lượng các chất trong X
b, cho X tác dụng vừa đủ với 100ml đ NaOH a(M). tính a?
c cho hỗn hợp X tác dụng với Br2 dư thu được m(g) kết tủa trắng. Tính m?

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-10-12T07:46:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T07:47:25+00:00

  Đáp án:

   b) 1M

  c) 33,1 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2}\\
  2{C_6}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_6}{H_5}ONa + {H_2}\\
  hh:{C_2}{H_5}OH(a\,mol),{C_6}{H_5}OH(b\,mol)\\
  n{H_2} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1\,mol\\
  46a + 94b = 14\\
  0,5a + 0,5b = 0,1\\
   \Rightarrow a = b = 0,1\\
  \% m{C_2}{H_5}OH = \dfrac{{0,1 \times 46}}{{14}} \times 100\%  = 32,86\% \\
  \% m{C_6}{H_5}OH = 100 – 32,86 = 67,14\% \\
  b)\\
  {C_6}{H_5}OH + NaOH \to {C_6}{H_5}ONa + {H_2}O\\
  nNaOH = n{C_6}{H_5}OH = 0,1\,mol\\
   \Rightarrow {C_M}NaOH = \dfrac{{0,1}}{{0,1}} = 1M\\
  c)\\
  {C_6}{H_5}OH + 3B{r_2} \to {C_6}{H_2}B{r_3}OH + 3HBr\\
  n{C_6}{H_2}B{r_3}OH = {C_6}{H_5}OH = 0,1\,mol\\
   \Rightarrow m{C_6}{H_2}B{r_3}OH = 0,1 \times 331 = 33,1g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )