Giúp mình câu này với ạ!!! Tạo mảng A gồm n phần tử (n<=100) số nguyên. Viết chương trình đếm và in ra có bao nhiêu phần tử là số nguyên dương lẻ tron

Question

Giúp mình câu này với ạ!!!
Tạo mảng A gồm n phần tử (n<=100) số nguyên. Viết chương trình đếm và in ra có bao nhiêu phần tử là số nguyên dương lẻ trong mảng A

in progress 0
Adeline 4 tháng 2021-08-11T10:46:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:47:11+00:00

  program oken;
  uses crt;
  var a: array [1..100] of integer;
      dem,i,n: integer;
  begin
      clrscr;
      write(‘nhap so phan tu cua mang: ‘); readln(n);
      for i:=1 to n do
          begin
              write(‘a[‘,i,’]: ‘);
              readln(a[i]);
          end;
      dem:=0;
      for i:=1 to n do 
          if (a[i]>0) and (a[i] mod 2=1) then 
              dem:=dem+1;
      writeln(‘so phan tu nguyen duong le trong mang: ‘,dem);
      readln; 
  end.

  0
  2021-08-11T10:47:47+00:00

  Program dem_so;

  Uses crt;

  Var A :  array [1..100] of integer;

                 d,i,n: integer;

  Begin 

  Write (‘nhap n=’); 

  Readln (n);

  For i:=1 to n do

  Begin

  Write (‘nhap phan tu thu ‘,i,’=’);

  Readln (A[i]);

  end;

  d:=0;

  For i:=1 to n do 

  If (A[i]>0) and (A[i] mod 2=1) then 

  d:=d+1;

  Writeln (‘Co ‘,d,’ phan tu la so nguyen duong le trong mang’);

  Readln 

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )