Giúp mình câu này với Câu 1:Cho cấp số cộng (Un) có U1=-5 và U7=20.Tính U100 Câu 2:Có bao nhiêu số của một cấp số cộng -9;-6;-3;…… để tổng các số

Question

Giúp mình câu này với
Câu 1:Cho cấp số cộng (Un) có U1=-5 và U7=20.Tính U100
Câu 2:Có bao nhiêu số của một cấp số cộng -9;-6;-3;…… để tổng các số này là 66

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-08-20T03:51:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:52:41+00:00

  Đáp án:

  câu 1: 407,5

  câu 2: 11 số

   

  Giải thích các bước giải:

  câu 1: tính d bằng cách u7= u1+6d 

  thay u1 tính ra d 

  áp dụng cthuc un=u1+(n-1)d 

  câu2: tính d bằng cách u2-u1 -> d=3

  lấy từng cấp số cộng cộng với 3 cho đến khi tổng bằng 66 là dừng

  khi đó có tổng 11 số

   

  0
  2021-08-20T03:53:24+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: $u_{100}=\dfrac{815}{2}$

  Câu 2: Có 11 số của cấp số cộng $-9;-6;-3;…$ để tổng các số này là 66

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  Ta có: $u_7=u_1+6d\Rightarrow 20=-5+6d$

  $\Rightarrow d=\dfrac{25}{6}$

  $\Rightarrow u_{100}=u_1+99d=-5+99\dfrac{25}{6}=\dfrac{815}{2}$

  Câu 2:

  Cộng sai của dãy số $-9;-6,-3;…$ là $-6-(-9)=3$

  Ta có: $S=\dfrac{u_1+u_n}{2}n=\dfrac{[u_1+u_1+(n-1)d]n}{2}=\dfrac{[2u_1+(n-1)d]n}{2}$

  $\Rightarrow \dfrac{[-18+(n-1)3]n}{2}=66$

  $\Rightarrow 3n^2-21n-132=0$

  $\Rightarrow n=11$ (nhận) hoặc $n=-4<0$ (loại)

  Vậy có 11 số của cấp số cộng $-9;-6;-3;…$ để tổng các số này là 66.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )