Giúp mình giải chi tiết câu này với ạ Cho 14,1 gam hỗn hợp gồm Mg và Al ( tỉ lệ mol tương ứng 5/6 ) tác dụng với dd HCl dư thu được dd A. Thêm dd

Question

Giúp mình giải chi tiết câu này với ạ
Cho 14,1 gam hỗn hợp gồm Mg và Al ( tỉ lệ mol tương ứng 5/6 ) tác dụng với dd HCl dư thu được dd A. Thêm dd NAOH dư vào dd A thì thu được m gam kết tủa và dd B, sục khí CO2 đến dư vào B thì thu thêm được a gam kết tủa. Tính khối lượng kết tủa thu được ( xem các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
Mn giúp mình giải với ạ

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-21T03:40:43+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:41:58+00:00

  Đáp án:

   14,5g và 23,4g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  nMg = a\,mol =  > nAl = 1,2\,mol\\
  24a + 27 \times 1,2a = 14,1\\
   =  > a = 0,25\,mol\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  0,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25\\
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3\\
  MgC{l_2} + 2NaOH \to Mg{(OH)_2} + 2NaCl\\
  0,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25\\
  AlC{l_3} + 3NaOH \to Al{(OH)_3} + 3NaCl\\
  0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3\\
  Al{(OH)_3} + NaOH \to NaAl{O_2} + 2{H_2}O\\
  0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3\\
  2NaAl{O_2} + C{O_2} + 3{H_2}O \to N{a_2}C{O_3} + 2Al{(OH)_3}\\
  0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3\\
  m = mMg{(OH)_2} = 0,25 \times 58 = 14,5g\\
  a = mAl{(OH)_3} = 0,3 \times 78 = 23,4g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )