Giúp mình nha, mình đang cần gấp Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sntence printed before:

Question

Giúp mình nha, mình đang cần gấp
Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sntence
printed before:
1. I regret not buying any tickets for the concert
I wish
2. I would like you to put the chair away.
Do you mind
3.I am on the fifth page of the letter I am writting
So far I
4. I haven`t decide to continue my study in a foreign country
I haven`t made
5. He was a fool to say that
It was
6.He couldn`t afford to buy the car
The car
7. Fiona was so disappointed the she could not keep on working
Such
8. They made him wait for two hours.
He was
9. I only recognized him when he came into the room
It was
10. Thanks to Lan`s help, I was able to finish the project
Had

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-12-02T07:16:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:17:34+00:00

  1, I wish I hadn’t bought any tickets for the concert.

  2, Do you mind putting the chair away?

  3, So far I have been writing five pages.

  4, I haven’t made up my mind about continuing my study in a foreign country.

  5, It was foolish of him to say that.

  6, The car was too expensive for him to buy.

  7, Such a disappointing feeling Fiona had that she could not keep on working.

  8, He was kept waiting for two hours.

  9, It was not until he came into the room that I recognized him.

  dịch ra là :

  1, Tôi ước tôi đã không mua bất kỳ vé nào cho buổi hòa nhạc.

  2, Bạn có phiền đặt ghế đi không?

  3, Cho đến nay tôi đã viết được năm trang.

  4, Tôi chưa quyết định tiếp tục học ở nước ngoài.

  5, Thật là ngu ngốc khi nói điều đó.

  6, Chiếc xe quá đắt đối với anh ta để mua.

  7, Fiona cảm thấy thất vọng đến mức cô ấy không thể tiếp tục làm việc.

  8, Anh ấy đã bị tiếp tục chờ đợi trong hai giờ.

  9, Mãi đến khi anh ấy vào phòng, tôi mới nhận ra anh ấy.

  10, Nếu không có sự giúp đỡ của Lan, tôi đã không thể hoàn thành dự á

  0
  2021-12-02T07:18:21+00:00

  1, I wish I hadn’t bought any tickets for the concert.

  2, Do you mind putting the chair away?

  3, So far I have been writing five pages.

  4, I haven’t made up my mind about continuing my study in a foreign country.

  5, It was foolish of him to say that.

  6, The car was too expensive for him to buy.

  7, Such a disappointing feeling Fiona had that she could not keep on working.

  8, He was kept waiting for two hours.

  9, It was not until he came into the room that I recognized him.

  10, Had it not been for Lan’s help, I would have been unable to finish the project.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )