Giúp mình nhé :(( NHÂN ĐA THỨC Dạng 3: Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức 1/ A= 5x(4x^2 – 2x + 1) -2x(10x^2 – 5x -2) với x=15 2/ B= 5x (x-4y) – 4y (y-

Question

Giúp mình nhé :((
NHÂN ĐA THỨC
Dạng 3: Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức
1/ A= 5x(4x^2 – 2x + 1) -2x(10x^2 – 5x -2) với x=15
2/ B= 5x (x-4y) – 4y (y-5x) với x=-1/5; y=-1/2
3/ C= 6xy(xy – y^2) – 8x^2 (x- y^2) + 5y^2 (x^2 – xy) với x=1/2; y=2

in progress 0
Clara 4 tháng 2021-08-22T13:34:56+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:36:01+00:00

  1/   `5x(4x^2 – 2x + 1) -2x(10x^2 – 5x -2)`

  `=20x^3-10x^2 +5x-20x^3+10x^2+4x`

  `=(20x^3-20x^3)+(-10x^2+10X^2)+(5x+4x)`

  `=9x`

  Với `x=15` Ta có `A=15.9=135`

  2/     `5x (x-4y) – 4y (y-5x)`

  `=5x^2-20xy-4y^2+20xy`

  `=5x^2-4y^2`

  với `x=-1/5`; `y=-1/2` thì `B=5(-1/5)^2-4(-1/2)^2`

  `=> B=1/5-1`

  `=> B= -4/5`

  3/ `C= 6xy(xy – y^2) – 8x^2 (x- y^2) + 5y^2 (x^2 – xy)`

  `=   6x^2y^2-6xy^3-8x^3+8x^2y^2+5x^2y^2-5xy^3`

  `=    (6x^2y^2+8x^5y^2+5x^2y^2) -(6xy^3+5xy^3)-8x^3`

  `=       19x^2y^2           -11xy^3               -8x^3`

  Thay `x=1/2; y=2`  vào B ta có

  `19.\frac{1}{2^2}.2^2  -11.\frac{1}{2}.2^3-8.\frac{1}{2^3}`

  `= 19-44-1`

  `=-26`

   

  0
  2021-08-22T13:36:08+00:00

  $1/$`A = 5x(4x² – 2x + 1) – 2x(10x² – 5x – 2)`

  `=20x^3-10x^2 +5x-20x^3+10x^2+4x`

  `=(20x^3-20x^3)+(-10x^2+10X^2)+(5x+4x)`

  `= 9x`

  Thay `x = 15` 

  Ta được :

  `A = 135`

  $2/$`B = 5x(x – 4y) – 4y(y – 5x)`

  `= 20x^2 – 20xy – 4y^2 + 20xy`

  `= 20x^2 – 4y^2`

  Thay `x = -1/5` và `y = -1/2`

  Ta được :

  `B = -1/5`

  $3/$`C = 6xy(xy − y²) − 8x²(x −y²)+5y²(x²−xy)`

  `= 6xy²(x − y) − 8x²(x − y²) + 5xy²(x − y)`

  `= 11xy²(x − y) − 8x²(x − y²)`

  Thay `x = 1/2` và `y = 2`

  Ta được:

  `C = 11 . 1/(2) . 2²(1/2 − 2) − 8(1/2)² (1/2−2²)`

  `= 22(−3/2) − 2(−7/2)`

  `= -33 + 14`

  `= -19`

  Xin hay nhất !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )