Giúp mình viết Pascal với: Nhập vào một mảng các số nguyên có N phần tử. In ra màn hình phần tử Âm cuối cùng trong mảng. Cảm ơn nhiều ạ.

Question

Giúp mình viết Pascal với:
Nhập vào một mảng các số nguyên có N phần tử. In ra màn hình phần tử Âm cuối cùng trong mảng. Cảm ơn nhiều ạ.

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-07-24T19:18:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:20:14+00:00

  program phantuam;

  uses crt;

  var A:array[1..10000] of integer;

        n,i:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap so luong phan tu N: ‘);   readln(n);

  writeln(‘NHAP GIA TRI TUNG PHAN TU CUA MANG’);

  for i:=1 to n do

   begin

    write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); 

    readln(A[i]);

   end;

  write(‘Phan tu am cuoi cung trong day la: ‘);

  for i:=n downto 1 do

   if A[i]<0 then

    begin

     write(A[i]);

     readln;

     exit;

    end;

  write(‘Khong co. Bi du roi!’);

  readln

  end.

  0
  2021-07-24T19:20:31+00:00

  uses crt;
  var i,n:byte;
  a:array[1..5] of integer;
  BEGIN
          clrscr;
          write(‘Nhap n:’); readln(n);
          for i:=1 to n do
          begin
                  write(‘Nhap a[‘,i,’]:’);
                  readln(a[i]);
          end;
          for i:=n downto 1 do
                  if a[i]<0 then
                  begin
                          write(‘Phan tu am cuoi cung trong day la:’,a[i]);
                          readln;
                          exit;
                  end;
          write(‘Du lieu sai.’);
          readln
  END.

  Chúc bạn học tốt.

  Cho mik xin ctlhn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )