Giúp mình với ạ mình cần gấp!! Câu 3. Cho 400 g dung dịch axit axetic 24 % tác dụng với 500g dung dịch muối natri hiđro cacbonnat ( NaHCO3 ) nồng độ C

Question

Giúp mình với ạ mình cần gấp!!
Câu 3. Cho 400 g dung dịch axit axetic 24 % tác dụng với 500g dung dịch muối natri hiđro cacbonnat ( NaHCO3 ) nồng độ C %
a . Tính thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn .
b . Tính nồng độ % của dung dịch muối thu được sau phản ứng .
c . Tính nồng độ % của muối NaHCO3 cần dùng

in progress 0
Josephine 5 tháng 2021-07-20T22:00:10+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:02:08+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {V_{C{O_2}}} = 35,84l\\
  b)\\
  {C_\% }C{H_3}COONa = 15,81\% \\
  c)\\
  {C_\% }NaHC{O_3} = 26,88\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  3)\\
  a)\\
  C{H_3}COOH + NaHC{O_3} \to C{H_3}COONa + C{O_2} + {H_2}O\\
  {n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{400 \times 24\% }}{{60}} = 1,6\,mol\\
  {n_{C{O_2}}} = {n_{C{H_3}COOH}} = 1,6\,mol\\
  {V_{C{O_2}}} = 1,6 \times 22,4 = 35,84l\\
  b)\\
  {n_{C{H_3}COONa}} = {n_{C{H_3}COOH}} = 1,6\,mol\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 400 + 500 – 1,6 \times 44 = 829,6g\\
  {C_\% }C{H_3}COONa = \dfrac{{1,6 \times 82}}{{829,6}} \times 100\%  = 15,81\% \\
  c)\\
  {n_{NaHC{O_3}}} = {n_{C{H_3}COOH}} = 1,6\,mol\\
  {C_\% }NaHC{O_3} = \dfrac{{1,6 \times 84}}{{500}} \times 100\%  = 26,88\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )