Giúp mình với???????????? Axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở X có phần trăm khối lượng C bằng 26,087%.CTPT của X là:

Question

Giúp mình với????????????
Axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở X có phần trăm khối lượng C bằng 26,087%.CTPT của X là:

in progress 0
Melody 5 tháng 2021-07-13T08:28:41+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:30:08+00:00

  Axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở có công thức tổng quát dạng CnH2nO2 

  % khối lượng cacbon = (12n)/ (12n + 2n +32)=26,087%

  <=> n = 1 => Công thức phân tử là: CH2O2 tức là HCOOH

  0
  2021-07-13T08:30:18+00:00

  Đáp án:

  \(HCOOH\)

  Giải thích các bước giải:

   Axit cacboxylic no đơn chức có dạng \(C_nH_{2n}O_2\) với \(n \geqslant 1\)

  \( \to {M_{axit}} = 12.n + 2n + 16.2 = 14n + 32\)

  \( \to \% {m_C} = \frac{{12n}}{{{M_{axit}}}} = \frac{{12n}}{{14n + 32}} = 26,087\% \)

  \( \to n=1\)

  Thỏa mãn là \(HCOOH\) (axit fomic)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )