Giúp mình với ak Bài 1 . Tính nhanh Giúp mình với nha a , 2 . 17 .12 + 4 . 6 + 21 + 8 .3 .52 b , 37 . 24 + 57 . 76 + 63 . 79 + 63 . 21 .

Question

Giúp mình với ak
Bài 1 . Tính nhanh
Giúp mình với nha
a , 2 . 17 .12 + 4 . 6 + 21 + 8 .3 .52
b , 37 . 24 + 57 . 76 + 63 . 79 + 63 . 21 .

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-07-25T01:35:07+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:36:45+00:00

  Đáp án:a)1701

  b)11520

  Giải thích các bước giải:

  a)2.17.12+4.6+21+8.3.52

  =(2.12).17+(4.6)+21+(8.3).52

  =24.17+24+24.52+21

  =24.(17+1+52)+21

  =24.70+521

  =1680+21

  =1701

  b)37.24+57.76+63.79+63.21

  =888+4332+63.(79+21)

  =5220+63.100

  =5220+6300

  =11520

   

  0
  2021-07-25T01:37:01+00:00

  `a)` `2.17.12+4.6+21+8.3.52`

  `=(2.12).17+(4.6)+21+(8.3).52`

  `=24.17+24+24.52+21`

  `=24.(17+1+52)+21`

  `=24.70+521`

  `=1680+21`

  `=1701`

  `b)` `37.24+57.76+63.79+63.21`

  `=888+4332+63.(79+21)`

  `=5220+63.100`

  `=5220+6300`

  `=11520`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )