Giúp mình với :(( Cho 6,5 gam Zn tác dụng hết với dung dịch axit CH3COOH có nồng độ 20%. Sau khi phản ứng xảy ra thu được V(lít) khí. A) viết phản ứng

Question

Giúp mình với :((
Cho 6,5 gam Zn tác dụng hết với dung dịch axit CH3COOH có nồng độ 20%. Sau khi phản ứng xảy ra thu được V(lít) khí.
A) viết phản ứng hóa học xảy ra .
B)tính V.
C)tính khối lượng dung dịch axit đã tham gia
D) tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.
( cho biết H=1, Zn = 65, C=12, O=16,)

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-02T15:27:58+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:28:59+00:00

  $a,PTPƯ:Zn+2CH_3COOH\xrightarrow{} (CH_3COO)_2Zn+H_2↑$

  $b,n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=n_{Zn}=0,1mol.$

  $⇒V=V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l.$

  $c,Theo$ $pt:$ $n_{CH_3COOH}=2n_{Zn}=0,2mol.$

  $⇒m_{CH_3COOH}=0,2.60=12g.$

  $⇒m_{CH_3COOH}=\dfrac{12}{20\%}=60g.$

  $d,Theo$ $pt:$ $n_{(CH_3COO)_2Zn}=n_{Zn}=0,1mol.$

  $⇒m_{(CH_3COO)_2Zn}=0,1.183=18,3g.$

  $⇒m_{dd(CH_3COO0_2Zn}=m_{Zn}+m_{ddCH_3COOH}-m_{H_2}=6,5+60-(0,1.2)=66,3g.$

  $⇒C\%_{(CH_3COO)_2Zn}=\dfrac{18,3}{66,3}.100\%=27,6\%$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-02T15:29:09+00:00

  nZn=$\frac{6,5}{65}$=0,1(mol)

  a) PTHH:         Zn+2CH3COOH→(CH3COO)2Zn+H2

                        0,1       0,2                      0,1               0,1

  b) theo pt=>nH2=0,1(mol)

                   =>VH2=0,1.22,4=2,24(l)

  c) nCH3COOH=2.nZn=0,2(mol)

  =>mdd CH3COOH=$\frac{0,2.60.100}{20}$=60(g)

  d) mdd sau pư=6,5+60-0,1.2=66,3(g)

  =>C%(CH3COO)2Zn=$\frac{0,1.183.100}{66,3}$=27,6%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )