Giúp mình với đang cần gấp ạ Bài 4: Điều tra về thời gian làm bài toán (tính bằng phút) của học sinh lớp 7A cho bởi bảng sau: 8 2 4 5 4 6 8 10 8 8 8

Question

Giúp mình với đang cần gấp ạ
Bài 4: Điều tra về thời gian làm bài toán (tính bằng phút) của học sinh lớp 7A cho bởi bảng sau:
8 2 4 5 4 6 8 10 8 8
8 4 5 8 6 5 8 5 8 8
7 6 9 8 6 5 9 6 10 7
a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu.

in progress 0
Amaya 2 tuần 2021-11-30T03:41:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T03:42:28+00:00

  $\text{Giải thích các bước giải:}$

  $\text{a, Dấu hiệu là thời gian làm bài toán (tính bằng phút) của học sinh lớp 7A}$

  $\text{Bảng tần số :}$

  $\text{Giá trị (x)        2         4         5        6        7         8       9      10}$

  $\text{Tần số (n)       1         3         5        5        2        10      2        2        N = 30}$  

  $\text{Nhận xét :}$

  $\text{Giá trị lớn nhất : 10 (có tần số là 2)}$

  $\text{Giá trị nhỏ nhất : 2 (có tần số là 1)}$

  $\text{Giá trị có tần số lớn nhất : 8 (có tần số là 10)}$

  $\text{Giá trị chủ yếu từ 4 đến 10}$

  $\text{c, Ta có :}$

  $\overline{X}$

  $= \dfrac{2×1+4×3+5×5+6×5+7×2+8×10+9×2+10×2}{30}$

  $= \dfrac{2+12+25+30+14+80+18+20}{30}$

  $= \dfrac{201}{30}$

  $= 6,7$

  $\text{Mốt =}$ $M_{0} = 8$ $\text{(có tần số là 10)}$

  $\text{Chúc bạn học tốt !}$

  0
  2021-11-30T03:42:36+00:00

  Đáp án:

   

  a)dấu hiệu ở đây là thời gian làm bài toán (tính bằng phút ) của học sinh lớp 7A

   b) bảng tần số:

  -giá trị x:2,4,5,6,7,8,9,10

  tần số(n):1,3,5,5,2,10,2,2    N=30

  tích (x.n):2,20,15,30,14,78,18,10  tổng=187

  nhận xét:tần số thấp nhất:2 có tần số là 1

  tần số cao nhất :8 có tần số là 10

  X=187:30=6,2(3)

  X=187:30=6,2(3)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )