Giúp mình với mình cần gấp Tính nhanh : $\frac{10}{11}$ : $($ $\frac{2}{3 × 5}$ + $\frac{2}{5 × 7}$ + $\frac{2}{7 × 9}$ + $\frac{2}{9 × 11}$ $)$

Question

Giúp mình với mình cần gấp
Tính nhanh :
$\frac{10}{11}$ : $($ $\frac{2}{3 × 5}$ + $\frac{2}{5 × 7}$ + $\frac{2}{7 × 9}$ + $\frac{2}{9 × 11}$ $)$

in progress 0
Ariana 2 tuần 2021-08-31T06:09:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:10:42+00:00

  Đáp án:

   =15/4

  Giải thích các bước giải:

   =10/11:(1/3-1/5+1/5-1/7+1/7-1/9+1/9-1/11)

  =10/11:(1/3-1/11)

  =10/11:(11-3/33)

  =10/11:18/33

  =10/11 nhân 33/8=15/4

  0
  2021-08-31T06:11:11+00:00

  Đáp án:

   =$\frac{10}{11}$ : ($\frac{2}{3}$  – $\frac{2}{5}$  + $\frac{2}{5}$ – $\frac{2}{7}$ + $\frac{2}{7}$ – $\frac{2}{9}$ + $\frac{2}{9}$ – $\frac{2}{11}$)

  =    $\frac{10}{11}$ : ($\frac{2}{3}$ – $\frac{2}{11}$)

  = $\frac{10}{11}$ : $\frac{2×11+ 2×3}{11×3}$ 

  = $\frac{10}{11}$ × $\frac{11×3}{2×11+ 2×3}$ 

  = $\frac{10×3}{2×14}$

  = $\frac{15}{14}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )