Giúp mình với, mình đang cần gấp, hứa vote và cảm ơn lun:) Cho hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với H2SO4 loãng. Sau phản ứng lọc bỏ chất rắn có khối lượng

Question

Giúp mình với, mình đang cần gấp, hứa vote và cảm ơn lun:)
Cho hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với H2SO4 loãng. Sau phản ứng lọc bỏ chất rắn có khối lượng 3,2g. Cô cạn nước lọc ra thu được 16g muối khan. Tính % về khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu.

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-07-24T18:25:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:26:45+00:00

  PT: CuO + H2SO4 —> CuSO4 + H2O

  PƯ:  0,1                             0,1                (mol)

  Theo đề bài ta có:

  Sau phản ứng lọc bỏ chất rắn có khối lượng 3,2g

  => $m_{Cu không phản ứng}$ = 3,2 g

  $n_{CuSO4}$ = 16/160 = 0,1 (mol)

  $m_{CuO}$ = 0,1 . 80 = 8 (g)

  %$m_{Cu}$ = 3,2/(3,2+8) . 100 ≈ 28,57 %

  %$m_{CuO}$ = 8/(3,2+8) . 100 ≈ 71,43 %

  Xin câu trả lời hay nhất ạ :3

  0
  2021-07-24T18:26:51+00:00

  Đáp án:

   28,57% và 71,43%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CuO + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + {H_2}O\\
  \text{ Cu không phản ứng với $H_2SO_4$ loãng nên chất rắn là Cu }\\
   \Rightarrow {m_{Cu}} = {m_{cr}} = 3,2g\\
  {n_{CuS{O_4}}} = \dfrac{{16}}{{160}} = 0,1\,mol\\
  {n_{CuO}} = {n_{CuS{O_4}}} = 0,1\,mol\\
  {m_{hh}} = 3,2 + 0,1 \times 80 = 11,2g\\
  \% {m_{Cu}} = \dfrac{{3,2}}{{11,2}} \times 100\%  = 28,57\% \\
  \% {m_{CuO}} = 100 – 28,57 = 71,43\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )