Giúp mình với mình đang cần gấp Khử hoàn toàn Sắt(III) oxit bằng 22,4l khí hidro. Tính số gam Sắt Thu được sau phản ứng

Question

Giúp mình với mình đang cần gấp
Khử hoàn toàn Sắt(III) oxit bằng 22,4l khí hidro. Tính số gam Sắt Thu được sau phản ứng

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2021-07-30T21:19:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:20:53+00:00

  Đáp án:

  fe2o3+3h2->2fe+3h2o

  1mol   3mol  2mol

  số mol của hidro là:

  nh2=V/22,4=22,4/22,4=1mol

  số mol của săt là:

  nfe=nh2*2/3=1*2/3=2/3mol

  khối lượng của sắt là:

  mfe=n*M=2/3*56=37,33gam

   

  0
  2021-07-30T21:20:59+00:00

  Đáp án:

  \({m_{Fe}} = 37,33g\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  F{e_2}{O_3} + 3{H_2} \to 2Fe + 3{H_2}O\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{22,4}}{{22,4}} = 1mol\\
  {n_{Fe}} = \dfrac{2}{3}{n_{{H_2}}} = \dfrac{2}{3}mol\\
  {m_{Fe}} = n \times M = \dfrac{2}{3} \times 56 = 37,33g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )