Giúp mình với mn ơi :Hoà tan hết 13,7 g kim loại R có hóa trị II trong 50g nước sinh ra 2,24 lít khí H2 (đktc). a. Xác định tên kim loại R. b. Tính nồ

Question

Giúp mình với mn ơi :Hoà tan hết 13,7 g kim loại R có hóa trị II trong 50g nước sinh ra 2,24 lít khí H2 (đktc). a. Xác định tên kim loại R. b. Tính nồng độ % của dung dịch bazơ thu được.
vote+ctlhn nha
đẹp +sạch

in progress 0
Caroline 4 tuần 2021-08-12T02:27:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:29:08+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  M:Bari(Ba)\\
  C{\% _{Ba{{(OH)}_2}}} = 26,9\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  R + 2{H_2}O \to R{(OH)_2} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1mol\\
  {n_M} = {n_{{H_2}}} = 0,1mol\\
  {M_M} = \dfrac{{13,7}}{{0,1}} = 137dvC\\
   \Rightarrow M:Bari(Ba)\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 13,7 + 50 – 0,1 \times 2 = 63,5g\\
  {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = {n_{{H_2}}} = 0,1mol\\
  {m_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,1 \times 171 = 17,1g\\
  C{\% _{Ba{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{17,1}}{{63,5}} \times 100\%  = 26,9\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-08-12T02:29:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  R + 2H2O → R(OH)2 + H2↑

  nH2 = V/22,4

          =2,24/22,40,1 mol

  nH2O =m/M

             = 50 : 18 = 2,778 (mol)

  nH2O > 2nH2 → H2O còn dư

  theo phương trình: nR = nH2 = 0,1 mol

  M R =m/n

           = 13,7 : 0,1 = 137 

  → R là Bari (Ba)

  theo phương trình :

  nBa(OH)2 = nH2 = 0,1 mol

  mdd sau p.ư = 13,7 + 50 – 0,1 . 2 = 63,5 (g)

  C% (Ba(OH)2) = 0,1 . 171 : 63,5 . 100% = 26,93%

  #chúc bạn học tốt

  năm mới vui vẻ 

  cho mik hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )